Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2024

Rovvilterstatningen 2023

Statsforvalteren fikk i løpet av 2023 inn 345 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt. Totalt er det utbetalt 30.3 millioner i erstatning, om lag 4 millioner mer enn i 2022. Totalt i fylket ble det tapt nær 200 flere rein enn forutgående reindriftsår, mens tapet av sau økte med 1000 dyr sammenlignet med 2022.


Publisert 05.01.2024

Informasjon kvotejakt på gaupe 2024

Informasjon om kvotejakt på gaupe 2024


Publisert 11.12.2023

Midlertidig avgrensning av lisensfellingsområdet for ulv oppheves

Statsforvalteren opphever midlertidig avgrensning av lisensfellingsområdet for ulv øst for Fv. 30 i Røros kommune. Lisensfelling av ulv kan igjen foregå over hele Trøndelag.


Publisert 28.11.2023, Sist endret 28.11.2023

Lisensfelling av ulv i Trøndelag i 2023/2024

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember, og varer til 31. mai 2024. Vedtatt kvote i region 6 Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag) er tre (3) ulver. Lisensfelling av ulv er tillatt i hele Trøndelag. Statsforvalteren kan stanse lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår, eller avgrense fellingsperioden dersom det påvises revirmarkerende par eller ved opplysninger om aktivitet av familiegruppe av ulv. 


Publisert 29.06.2023

Tilskudd til tilrettelegging for kommuner med kommunale/interkommunale skadefellingslag

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett bevilget 11 millioner kroner til styrking av forberedelser til skadefelling av rovdyr. Bevilgningen retter seg direkte mot enkeltkommuner med kommunale skadefellingslag eller vertskommuner for interkommunale skadefellingslag. Søknadsfrist 15. juli 2023.


Publisert 31.05.2023

Myndigheten på bjørn delegert til rovviltnemnda

Med bakgrunn i at den nasjonale bestanden av bjørn i 2022 økte til 10 årlige ynglinger, har Klima- og miljødepartementet delegert myndigheten på bjørn til rovviltnemndene i 2023.


Publisert 11.05.2023

Oppsummering av rovvilterstatningen 2022

Statsforvalteren behandlet i løpet av fjoråret 322 søknader om erstatning for beitedyr som er tapt til fredet rovvilt i 2022. Totalt er det utbetalt 26.9 millioner i erstatning, om lag 2 millioner mindre enn i 2021. Totalt i fylket ble det tapt nær 1000 færre rein enn forutgående reindriftsår, mens tapet av sau gikk noe opp sammenlignet med 2021.


Publisert 02.02.2023

Kvotejakta i Trøndelag 2023 – stengt etter første dag

Allerede første jaktdag ble kvotene for gaupejakta i Trøndelag, Møre og Romsdal fylt. Statforvalteren stanset derfor kvotejakta samme dag som den ble åpnet.


Publisert 15.09.2022

Bjørnene felt i Snåsa var kjente individer

DNA fra de to hannbjørnene som ble felt på skadefelling i Snåsa er nå analysert, og viser at begge bjørnene var registrert tidligere i år.


Publisert 25.08.2022

Lisensfelling av jerv 2022-2023

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

For mer informasjon om regelverk, kart og kvoter for lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her


Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinfo lisensfelling 73 19 92 28

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv, ulv og bjørn i Trøndelag.

Kvoteinformasjon kvotejakt på gaupe 73 19 92 27

Automatisk telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med kvotejakt på gaupe i Trøndelag.