Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

25.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre - aktivitetstiltak for å motverke einsemd og aktivitetstiltak og besøksvert

Mange eldre vart hardt ramma av koronapandemien. Tiltak som vart sett i verk for å hindre smitte førte til at mange var einsame.


23.02.2021

Kompetanseløft 2025- regjeringens plan for å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kompetanseløft 2025 etterfølger Kompetanseløft 2020 og ble først presentert i forbindelse med Prop. 1 S for 2021. Det er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Rogaland. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


29.01.2021

Statsforvalteren i Rogaland støtter ikke forslag om portforbud

Statsforvalter har avgitt høringssvar til forslag om å innføre hjemmel for portforbud i smittevernloven. Vi mener at dette verken er nødvendig eller forholdsmessig, og anbefaler derfor at forslaget ikke innføres.


12.01.2021

Barnevernet si prioritering av oppgåver under koronapandemien

I samband med regjeringa sine nasjonale råd for perioden 04.01.2021 til 18.01.2021 har Bufdir gjort ei vurdering av korleis barneverntenestene skal prioritera oppgåvene sine.


04.01.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret – 2021

Arbeids- og velferdsdirektoratet har kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV for 2021.


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


16.12.2020

Rapportering om kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og digitalisering av dei sosiale tenestene i NAV

Fylkesmannen ber om opplysningar frå NAV-kontora i Rogaland innan 15. januar 2021.


09.12.2020

Oppvekstkonferansen 2020

Onsdag 2.desember arrangerte Fylkesmannen digital oppvekstkonferanse. Den årlige oppvekstkonferansen setter fokus på barn og unge som av ulike grunner strever med livet.  Et av formålene med årets konferanse var å få kunnskap om hvordan det er å være barn og unge under en pandemi.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel