Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Statsforvalteren skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen vi har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


09.09.2021

Høring av verneplan for skog på statsgrunn på Helgeland

Statsforvalteren i Nordland sender på høring et forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Planen inneholder forslag om opprettelse av 11 nye naturreservater, samt utvidelse av 7 eksisterende naturreservater og 1 nasjonalpark. Fristen for å gi uttalelser til forslaget er 15. november 2021.


08.09.2021

På tilsyn i et av Norges mest interessante steinbrudd!

I starten av september var ansatte fra forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren på tilsyn på bergverk i Vefsn. Et av stedene som ble besøkt var Seljeli dolomitt som ligger i Elsfjorden.


08.09.2021

Søknad om utfylling i sjø - Gambukta - Sortland

Iparsell AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø ved Gambukta i Sortland kommune.


06.09.2021

Forvaltningsplan for Anda naturreservat

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat er nå ute på høring frem til 01.11.21.


02.09.2021

Søknad om utfylling i sjø - Lovund - Lurøy

Nova Sea AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved Lovund lakseslakteri.


01.09.2021

Søknad om utfylling ved Reipå havn - Meløy

Reipå Eiendom AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det planlegges etablering av servicebygg i tilknytning til Reipå fiskerihavn.


26.08.2021

Befaring i storslått og unikt landskap

Statsforvalteren i Nordland er på befaring på Jan Mayen sammen med blant annet Forsvaret og samarbeidsutvalget for miljø. Se de flotte bildene fra et særegent og storslått naturreservat, 1000 kilometer fra fastlandet.


23.08.2021

Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Jangaard Export AS avd. Røst

Jangaard Export AS avd. Røst har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gleaveien 12 i Røst kommune.


05.08.2021

Søknad om tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall - Østbø AS - Vestvågøy

Østbø AS planlegger å etablere et mottaksanlegg for avfall på Storeidøya industriområde i Leknes i Vestvågøy kommune.


30.07.2021

Høring av søknad om revidert utslippstillatelse for Løgavlen dolomitt i Fauske

Omya Hustadmarmor har søkt Statsforvalteren om revidert tillatelse etter forurensningsloven for Løgavlen dolomittbrudd i Fauske kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel