Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Nordland har en natur som mange beskriver som fantastisk med en flott kyststripe med skjærgård og bratte fjell som stuper ned i havet. Fylket har og flotte fjorder, ville fjell, isbreer og samtidig godt med mer lett tilgjengelige områder som egner seg for turgåing for store og små.

Luftfoto av området rundt Saltstraumen i Nordland.Samtidig har fylket et sterkt næringsliv. Nordland er størst på oppdrett, er et betydelig fiskerifylke, en stor produsent av elektrisk kraft, og har mange store industribedrifter. Her drives landbruksvirksomhet, og det fins store muligheter innen bl.a. turisme og bergverksdrift.

Selv om vi har store arealer til disposisjon i Nordland opplever vi og press mot naturressursene. Enkelte steder skyldes dette forurensing. I de fleste større og mindre havnene finner mye forurensete sedimenter. Vi finner og forurensinger i havet utenfor industristeder som Rana, og i Sulitjelma fins gammel gruveforurensing. Å rydde opp i disse gamle syndene er et kostbart og langsiktig arbeid.

I en tid med stor økonomisk aktivitet er det en utfordring å forvalte store og verdifulle arealer for oss selv og våre etterkommere. De som kommer etter oss bør kunne mene at vår generasjon har lagt grunnlaget for at de også får oppleve et fantastisk fylke med mye flott og tilgjengelig natur. I Nordland er dette fortsatt mulig, om arealbruken styres planmessig.

I Nordland finnes videre arter som skal ha særskilt oppmerksomhet. De store rovdyrene er vernet, men skal forvaltes på en måte som ikke er til hinder for beitebruk. Dette er utfordrende, og konflikten rovvilt – beitebruk er en konflikt som vanskelig kan unngås med de bestandsmåla som er for rovvilt, og det omfanget av beitebruk som er ønsket. De fleste nordlendinger mener samtidig at vi skal ha både rovdyr og beitedyr, slik og nasjonal politikk sier.

Laks, sjøørret og sjørøye er andre arter som er utgjør en del av nordlandnaturen. Disse artene ønsker vi og å ta vare på. Samtidig vet vi at bestandene av disse artene kan trues av kraftutbygginger, av lakselus, av rømt oppdrettsfisk, og av fiske i sjø og vassdrag.

Andre arter som vi har i naturen i Nordland, og som er utsatt for et press, hubro, svarthalespove, nordlandglattkrans, narreglye med fler.

Fylkesmannen skal bidra til at naturen forvaltes slik at også nordlendingen i framtida er takknemlig for den naturen han har fått overlevert, med sine opplevelser, arter og naturtyper, i balanse med ønsket om utvikling av næringsliv og samfunn for øvrig.


08.04.2021

Søknad om unntak fra krav om rensing av prosessavløpsvann - Johan B. Larsen AS - Moskenes

Johan B. Larsen AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gamle Sørvågen 10 i Moskenes kommune.


06.04.2021

Korte nettseminar for kommunene om ulike miljøtema

Klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland inviterer kommunene i fylket til korte, digitale seminar gjennom 2021.


26.03.2021

Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland skal nå revidere fylkesforskriften som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Fristen for å komme med innspill til høringsforslaget er 10. mai 2021.


25.03.2021

Hvordan står det til med laks, sjøørret og sjørøye i Nordland?

I 2020 ble det gjennomført mange undersøkelser av ulike fiskebestander i Nordland. Status ser ut til å være uforandret. Det er ytterst få laksebestander som tåler en normal beskatning, og mange bestander tåler ingen beskatning. 


24.03.2021

Økt laksefangst i nordlandselvene

I 2020 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 34,5 tonn. Dette er en økning på 20,3 tonn fra bunnåret 2013.


23.03.2021

Innstramminger i fisket etter laks og sjøørret

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye fiskeregler for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye. Laksefiske i sjøen begrenses. Det samme gjelder for elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler


23.03.2021

Forslag om to nye naturreservater i Hemnes kommune og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Statsforvalteren i Nordland sender på høring verneplan for Fjellavlia og Reinåga naturreservat i Hemnes kommune, samt utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana kommune.


19.03.2021

Søknad fra Avinor om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider - bygging av ny lufthavn - Mo i Rana

Avinor har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av den nye Polarsirkelen lufthavn i Rana.


17.03.2021

Høring - søknad fra Avinor om endret tillatelse for utslipp av avisingskjemikalier - Evenes

Avinor AS, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes har søkt Statsforvalteren om oppdatert utslippstillatelse for lufthavnen i forbindelse med Forsvarets etablering av fremskutt base for militære jagerfly og maritime overvåkingsfly.


15.03.2021

Forsvarsbygg må flytte gjerde ut av Nautå naturreservat

Miljødirektoratet opprettholder Statsforvalterens pålegg om å flytte gjerde med fyllingsfot som er satt opp i Nautå naturreservat ved Evenes flystasjon, mens vedtaket om stans av utslipp fra parkeringsplass utenfor naturreservatet oppheves.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel