Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.02.2024

Miljøseminar for akvakultur 2024

Saman med Fiskeridirektoratet, Sjømat Norge og Vestland fylkeskommune inviterer vi til innhaldsrikt miljøseminar for akvakulturnæringa 25.-26. april i Florø. Seminaret sitt hovudmål er å sette miljøtema knytt til akvakulturnæringa på dagsorden. 


29.02.2024

Høyringssvar til Klimautvalget 2050

Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050. Klimautvalet 2050 hadde som mandat å greie ut kva vegval Noreg står overfor for å nå dette målet. Statsforvaltaren i Vestland er samd i vurderingane frå utvalet i rapporten.


29.02.2024

Tilsyn etter saltsyrelekkasje ved Toro Arna

Statsforvaltaren i Vestland har vore på tilsyn ved Toro-fabrikken etter melding om eit akutt utslepp av saltsyre. 


29.02.2024

Vi startar med utviding av Folkedal naturreservat

Vi startar opp med verneprosess for utviding av Folkedal naturreservat langs Granvinsfjorden i Voss herad. Vernet vil sikra over 700 dekar viktig og variert edellauvskog med mange trua artar. Frist for uttale er 10. april.


28.02.2024

Vi tilrår Svanøy naturreservat i Kinn kommune

Vi tilrår vern av nær halve Svanøy som naturreservat etter prosedyra for frivillig skogvern. Arealet husar mykje gull i dei grøne skogane og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


28.02.2024

Vi startar med supplerande naturvern i Vestland med to område på Stord

Vi startar verneprosess for to område i Stord kommune, der vi finn sjeldan og verdifull natur knytt til naturbeitemark og gruntvassområde. Med dette er vi i gong med nasjonale oppdraget vårt på supplerande vern i Vestland.


23.02.2024, Endra 23.02.2024

Natursats: Kommunar kan søkje om tilskot til å betre naturmangfaldet

Miljødirektoratet informerer om at kommunar kan søkje om tilskot til tiltak som bidreg til å ivaretake og betre tilstanden for naturmangfaldet. Du kan søkje frå 1. mars, og søknadsfristen er sett til 5. april! 


18.02.2024

Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø. Skårastranda Kinn kommune

Skårastranda AS søkjer om løyve etter forureiningslova for anleggsarbeid i sjø på vestsida av Ulvesundet, ca. 1 km nord for Måløy tettstad. 


12.02.2024

Framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområde

Vi har sendt eit framlegg til justerte grenser for Hestad landskapsvernområd på høyring. Du kan kome med innspel innan 1. april 2024. 


08.02.2024

Vi startar opp med frivillig skogvern på Frønningen

Vi startar verneprosess for meir enn 17 km² på Frønningen i Lærdal kommune. Området husar uvanleg gamal, storvokst furuskog av nasjonal verdi. Området er så langt det største etter prosedyra for frivillig skogvern i fylket. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel