Barnevernsreforma

Oppdatert 26.02.2024

Barnevernsreforma har gitt kommunen meir ansvar på barnevernsområdet.  Reforma regulerer først og fremst barnevernet, men målet er å styrkje førebyggande arbeid og sikre tidleg innsats i heile oppvekstsektoren. Kommunen må derfor gjere endringar i heile oppvekstsektoren.

Ansvaret for barnevernet er delt mellom stat og kommune, og reforma har flytta meir av ansvaret over til kommunen. Bakgrunnen for flyttinga av ansvar er at kommunen har større nærleik til familiar og betre innsikt i behova til barn og familiar. Det overordna målet med reforma er at fleire utsette barn og familiar skal få den hjelpa dei treng, når dei treng det.

Mål med reforma

  • Kommunane skal styrkje arbeidet med tidleg innsats og førebygging
  • Hjelpa skal bli betre tilpassa behova til barn og familiar
  • Sikre rettstryggleiken til barn og familiar
  • Gjere ressursbruken og oppgåveløysinga i barnevernet meir effektiv

For å lykkast med reforma må kommunane sjå alle sine tenester retta mot barn, unge og familiar i samanheng. Samla sett er reforma derfor ei oppvekstreform.

Andre viktige endringar er:

  • Kommunen har fått eit auka fagleg ansvar, mellom anna eit heilskapleg ansvar for å følgje opp og rettleie fosterheimar.
  • Det økonomiske ansvaret til kommunen er større, noko som blir kompensert gjennom auke i rammetilskotet. Endringa motiverer kommunane til å jobbe førebyggande.
  • Kommunane får ei lovfesta plikt til å søkje etter fosterheim i barnets familie og nære nettverk.

Statsforvaltarens rolle

Statsforvaltaren har ei aktiv rolle i barnevernsreforma ved å støtte kommunane i deira arbeid. Reforma tok til å gjelde januar 2022, og vi følgjer opp korleis kommunane gjennomfører reforma. Vi tilbyr rettleiing til kommunar som har utfordringar med dei nye ansvarsområda. 

Vis meir

Arbeidet med reforma i Vestland

Kva er forventningane til kommunane?

Målet med reforma er først og fremst at kommunane skal gje enda betre tenester og godt koordinert hjelp til rett tid når barn og unge treng det. Tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid, heilskaplege og godt koordinerte tenester og tiltak er sentrale stikkord for å lykkast med dette. Les meir om barnevernsreforma på nettsida til Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir).

Krav om plan for det førebyggande arbeidet

Kommunestyret skal vedta ein heilskapleg plan for kommunen sitt arbeid med å førebyggje omsorgssvikt og åtferdsvanskar, jamfør § 3-1 i barnevernlova. Formålet er å bidra til ei overordna forankring av det førebyggande arbeidet i kommunen, i tillegg er det tenkt som eit viktig verktøy for å sikre systematisk innsats for å legge til rette for heilskaplege tenester.

Samhandlingsplikt

Frå 1. august 2022 gjeld lovendringane om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Formålet med endringane i 14 ulike lovverk er å styrke oppfølginga av utsette barn og deira familie gjennom auka samarbeid mellom velferdstenestene. Offentlege instansar og andre tenesteytarar skal samhandle dersom samarbeid er nødvendig for å gi barnet eit heilskapleg og samordna tenestetilbod. Les meir i saka om endringar i velferdstenestelovgjevinga.

Tenestekatalogar

Bufdir har utarbeidd fleire tenestekatalogar som skildrar forventningar og ansvarstilhøve mellom aktørane på dei ulike fagområda. Formålet er at tenestekatalogane skal bidra til likeverdige tenester for barn, unge og familiar i heile Noreg. Dei område som det er utarbeida tenestekatalog på er; fosterheim, hjelpetiltak (ikkje publisert endå), institusjon, familievern, einslege mindreårige asylsøkjarar og adopsjon. De finn alle tenestekatalogane på denne nettsida.

Ressursar i arbeidet

Under har vi lista opp verktøy, modellar og stønadsordningar som er aktuelle:

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.02.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn? Vi ønsker velkommen til digitalt seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


Publisert 27.09.2023

Tilbod til kommunar som vil styrke sitt førebyggande arbeid mot vald og overgrep mot barn og unge

RVTS, Statsforvaltaren, KORUS og RKBU inviterer alle kommunane i Vestland til å delta i eit nettverk for å styrke arbeidet med å førebygge, oppdage, handle og hjelpe barn og unge som står i fare for, eller som vert utsett for, vald og seksuelle overgrep. 


Publisert 22.06.2023, Sist endra 01.08.2023

Satsing på førebyggande arbeid på barn og unge-feltet i Vestland

I vår har 39 av 43 kommunar delteke i ein planprosess for førebyggande planar. Målet har vore å sjå heilskapleg på korleis kommunane kan arbeide langsiktig for å bygge eit teneste- og tiltaksapparat som møter dei behova barn, unge og foreldre har no, og i framtida.  


Publisert 15.06.2023

Opptrappingsplan for psykisk helse (2023 – 2033)

Målet med opptrappingsplanen er at fleire skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal vere lett tilgjengeleg der det trengst.


Publisert 31.03.2023

Våre barn-konferansen

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) inviterer til nasjonal konferanse om bekymringsfull og skadeleg seksuell åtferd hos barn og unge.


Publisert 17.03.2023

Barns beste - førebygging av vald og overgrep

3. mai blir det digital konferanse med tema samarbeid og samhandling for å førebygge vald og overgrep mot barn og unge. 


Publisert 01.03.2023

Introduksjon til læringsressursen «Jeg vet»

RVTS Nord inviterer alle som ønskjer ei innføring i læringsressursen til digitalt kurs 3. mars frå 09.00 til 12.00.


Publisert 10.10.2022

Regionale kunnskapsmiljø har gått saman om ny nettstad

Kunnskapssentera, som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samlar fagleg støtte til dei som møter barn, unge og familiar i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.


Publisert 28.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og familiane deira

For å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og familien deira, har Stortinget vedtatt nye reglar om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Det er utarbeidd ein rettleiar til desse reglane.


Publisert 19.09.2022

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotsordninga er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Søknadsfristen er 1. oktober 2022.