Skogsveg og hogst

For å utnytte skogressursane er det naudsynt å ha gode skogsbilvegar og driftsmetodar tilpassa geografien. Tilrettelegging for ein betre tilgong til skogressursane gir grunnlag for auka skogbasert verdiskaping, og ein effektiv og rasjonell utnytting av skogareala er god miljø- og klimapolitikk.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.05.2022

Felles retningsliner for tilskot til skogsvegar er nyleg revidert

Statsforvaltaren har i samarbeid med kommunane og skognæringa utarbeidd felles retningsliner for prioritering av tilskot og rutinar for saksbehandling gjeldande frå 01.01.2022.


Publisert 05.11.2021

Flaskehalsar på kommune- og fylkesvegar er ei stor utfordring for jord- og skogbruket i distrikta

Dette var tema då Kystskogbruket inviterte til temadag i Suldal og Sand sist torsdag  28. oktober. Både jord- og skognæring i fylke var godt representert.


Publisert 10.06.2021

Stor samfunnsøkonomisk nytte av oppskriving av offentlege vegar

Suldal, Tysvær, Vindafjord og Hjelmeland vil ha spesielt stor samfunnsøkonomisk nytte av å oppgradere vegane slik at ein kan køyre med fulle vogntog. Det kjem fram i ny rapport om flaskehalsar for tømmertransport og anna godstransport for Rogaland og Vestland. 


Publisert 24.03.2021

Skogsvegbygging i Rogaland i 2020

Totalt 14 km med skogsveg med tilskot er ferdigmeldt. I 2020 har det vore størst aktivitet på modernisering og ombygging av eksisterande vegar til skogsbilvegstandard tilpassa dagens transportutstyr og driftsteknikk


Publisert 14.12.2020

Aktiv bruk av skogbruksplanen gir betre økonomi for deg som skogeigar

Skogbruksplanen er ein reiskap for økonomisk og berekraftig utnytting av skogressursane for den enkelte skogeigar. Men, undersøkingar visar at store delar av hogstarealet blir hogd tidlegare enn anbefalt i skogbruksplanane.


Publisert 23.11.2020

Tema: Vernskog i Rogaland

Opp mot fjellet og ut mot havet tener skogen som vern mot ver, vind og naturskadar for annan skog, dyrka mark og bygningar. Kommunane i Rogaland har definert eigne grenser for kvar skogen tener som vern og reglar knytt til skjøtsel og hogst innanfor desse områda.