Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

31.10.2022

Bærekraftsuka: åpent nettarrangement om klimaomstilling

Vi har et nettarrangment under Bærekraftsuka om klimaomstilling med en rekke spennende og aktuelle tema. Nettarangementet er åpent for alle interesserte. 


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


06.10.2022

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringa la i dag, 6. oktober 2022, fram forslag til statsbudsjett for 2023 (Prop. 1S 2022-2023). Vi gir her eit samandrag av kommuneopplegget, viktige lenkjer og nyttige regneark frå "Grønt hefte" for kommunane i Rogaland. 


05.10.2022

Bærekraftsuka 2022

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer 07-11. november Bærekraftsuka hvor vi fokuserer på FNs bærekraftsmål, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer. 


03.10.2022

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet om fritidsboliger

Den 29. september 2022 publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet en ny veileder om planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir en oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger.


29.08.2022

Bærekraftsuka: Åpning 2022

Vi åpner årets Bærekraftsuke direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via  Statsforvalterens facebookside.

 

 


26.08.2022

Tre av Rogalands kommunar er blant dei ti best styrte kommunane i landet

Dette kommer fram av ein rapport produsert av Agenda Kaupang på vegne av Storebrand Livsforsikring AS. Rapporten samanliknar styringa av norske kommunar i 2022 og baserer seg på rekneskapstal frå 2021. 


15.08.2022

Framleis ingen kommunar i Rogaland med lite økonomisk handlingsrom

I Rogaland er også i år dei fleste kommunane grøne kommunar i KS sin analyse. Samanlikna med i fjor har Rogaland gått ned frå fem gule kommunar til berre to gule kommunar. Det tyder at dei aller fleste kommunane i Rogaland har større økonomisk handlingsrom og ingen kommunar har avgrensa økonomisk handlingsrom.


09.08.2022

Skjønstilskot til innovasjon og fornying/prosjektskjøn

Statsforvaltaren har tidlegare år hatt søknadsfrist for skjønstilskot til innovasjon og fornying same år som tilskotet skulle gjelde for. For at tildelinga av midlar skal vere avklart i forkant, er fristen for prosjektskjøn for 2023 sett til 1. november 2022. 


09.08.2022

Skjønstilskot til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktningkrisa

Stortinget har i forbindelse med behandlinga av Prop. 78 S (2021-2022) jf. Innst. 270 S (2021-2022) vedtatt å auke skjønsramma til vertskommunar som har vesentlege utgifter til ukrainske flyktningar i mottaksfasen. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel