Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


06.06.2024

CRPD bør inkorporeres i den norske menneskerettsloven

Statsforvalteren i Rogaland mener FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) bør inkorporeres i den norske menneskerettsloven. Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt om høringsinnspill til en utredning om inkorporering av CRPD i norsk lov. Vi har nå gitt vårt svar på høringen.


04.06.2024

Det nye ungdomspanelet er på plass

– Kva er viktig for at skulehelsetenesta skal vera til hjelp for ungdom? Det var eitt av mange tema det nye ungdomspanelet til Statsforvaltaren i Rogaland tok opp i møtet 23. mai.


27.05.2024

Statsforvalteren opphever habilitetsavgjørelser i Karmøy kommune

Ved politisk behandling av Handlingsprogram 2024 - 2027 med budsjett og økonomiplan i Karmøy kommune ble det gjort en rekke avgjørelser om habilitet. Habilitetsavgjørelsene har vært til lovlighetskontroll hos Statsforvalteren, som har opphevet flere av avgjørelsene.

Opphevelsen av habilitetsavgjørelsene får ingen betydning i forhold til de endelige vedtakene som ble fattet i kommunen om handlingsprogram, budsjett og økonomiplan. Utfallet av lovlighetskontrollene er likevel nyttige å kjenne til, slik at framtidige habilitetsavgjørelser vil bli behandlet i tråd med regelverket.   


24.05.2024

Kommunebilder for kommunene Hjelmeland, Suldal, Strand og Randaberg

Statsforvalter Bent Høie har sammen med sin ledergruppe vært på kommunebesøk i kommunene Hjelmeland, Suldal, Strand og Randaberg våren 2024. Nå har vi publisert vårt "bilde" og inntrykk av disse fire kommunene på områder direkte knyttet til Statsforvalteren sitt oppdrag.


24.05.2024

Statsforvalteren iverksetter ikke lovlighetskontroll av saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt

Statsforvalteren beslutter at det ikke foreligger særlige grunner til å åpne lovlighetskontroll av eget tiltak av Sandnes kommune sin saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt for ulovlig brygge på gnr. 86 bnr. 27 i Sandnes kommune.


30.04.2024

Kommuneøkonomidagen 2024

Statsforvaltaren inviterer saman med KS Rogaland politisk og administrativ leiing i kommunane i Rogaland til Kommuneøkonomidagen 2024. Kommuneøkonomidagen er eit årleg seminar der revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen er fast tema. No som det kjem eit nytt inntektssystem for kommunane, vert dette óg eit viktig tema på Kommuneøkonomidagen.


22.04.2024

Søknad om ekstraordinære omstillingsmidlar for Utsira kommune

Utsira kommune har dei siste fire åra brukt ein stor del av sine eigne ressursar på å følge opp private og offentlege interessentar for havvindsatsinga på Utsira Nord. Kommunal- og distriktsdepartementet har haldne tilbake skjønnsmidlar til kompensasjon for ekstraordinære kostnader i kommunane. Statsforvaltaren søker difor til departementet om ekstraordinære omstillingsmidlar på vegne av Utsira kommune. 


09.04.2024

Lovlighetskontroll: Vedtaket om interkommunal kommunedelplan på Forus er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til kommunestyret i Sandnes av 04.09.2023, hvor de vedtok Sandnes sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus.


05.04.2024

Gode rekneskapsresultat for kommunane i Rogaland

Foreløpige KOSTRA-tal for 2023 viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland leverer positive og gode rekneskapsresultat. Samla hadde kommunane i Rogaland eit netto driftsresultat i 2023 i snitt på 5,4 prosent av brutto driftsinntekter. Eit driftsresultat på minimum 1,75 prosent er tilrådd. Snittet for alle kommunane i landet var 0,8 prosent. Av 356 kommunar i Norge leverer heile 157 kommunar eit negativt driftsresultat for 2023. I Rogaland har tre kommunar eit mindre underskot.


21.03.2024

Statsforvalteren vurderer lovlighetskontroll av saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt

Statsforvalteren vurderer å iverksette en lovlighetskontroll av eget tiltak grunnet tvil om lovligheten av kommunens saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt for ulovlig oppført brygge på gnr. 86 bnr. 72 i Sandnes kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel