Introduksjonsprogrammet

Oppdatert 16.01.2024

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggande innsikt i norsk samfunnsliv og førebu dei til arbeid eller utdanning.

Kven kan delta i introduksjonsprogrammet?

Innhald i programmet

Kommunens ansvar

Tilsyns- og klageinstans 

Kven kan delta i introduksjonsprogrammet?

Målgruppa er personar mellom 18 og 55 som:

 • har fått asyl og dermed status som flyktningar
 • er overføringsflyktningar
 • har fått opphald på humanitært grunnlag etter ein søknad om asyl
 • er familiegjenforeina til gruppene som er nemnde ovanfor
 • er personar som etter samlivsbrot har fått opphaldsløyve på sjølvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

For personar som har fått opphaldsløyve før 1. januar 2021, gjeld framleis introduksjonsloven fra 2003.

Iintegreringslova gjeld for:

 • personar som har fått opphaldsløyve etter 1. januar 2021
 • personar som har fått opphaldsløyve før 1. januar 2021, men kom til Noreg etter 1. januar 2021

Innhald i programmet

Introduksjonsprogrammet er individuelt tilpassa kvalifisering på fulltid, og målet er å styrkje moglegheitene for deltaking i yrkes- og samfunnsliv for innvandrarar, og dessutan å styrkje deira økonomiske sjølvstende. Deltaking i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Introduksjonsprogrammet skal minst innehalde

 • opplæring i norsk
 • opplæring i samfunnskunnskap
 • kurs i livsmeistring
 • arbeids- eller utdanningsretta element

Deltakarar som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldrerettleiing. Det same gjeld deltakarar som får barn i løpet av programmet.

Kommunens ansvar

Kommunen har plikt til å syte for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrarar som er busette i kommunen og som er i målgruppa. Introduksjonslova gir samstundes kommunane ei rettsleg ramme i integreringsarbeidet. Retten til deltaking i introduksjonsprogram gjeld berre i den første busettingskommunen.

Tilsyns- og klageinstans

Introduksjonslova og integreringslova inneheld fleire føresegner om enkeltpersonars rettar og plikter. Statsforvaltaren er klageinstans for vedtak etter desse føresegnene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjeld deg sjølv og som omhandlar:

 • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • vesentlege endringar i integreringsplan eller norskplan
 • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller meir av ei enkelt utbetaling

For at kommunen som har fatta vedtaket skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen verken opphevar eller endrar vedtaket, men opprettheld det, blir dokumenta i saka sende vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og tek ei endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren fører dessutan tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonslova og integreringslova. Målet er å sørge for at alle kommunar oppfyller lovas minstekrav i ordningane. 

Vis meir


Publisert 12.02.2024

Endringer i bestemmelsene om introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse

Regjeringen har nylig gjort endringer i bestemmelsene om introduksjonsprogram for personer med kollektiv beskyttelse. De nye bestemmelsene gjelder for deltakere som starter introduksjonsprogrammet 1. februar 2024 eller senere.


Publisert 06.07.2023

Utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse

Statsforvalteren har fått flere henvendelser om at ukrainerne trenger en utvidet periode med norskopplæring for å oppnå norskmålet. Regjeringen har nå bevilget 125,7 millioner kroner for at kommuner som har kapasitet, kan gi opplæring i norsk i en utvidet periode.


Publisert 23.03.2023

Kva slags rettar har deltakaren i samband med feiringa av id al fitr eller andre høgtidsdagar?

Deltakarar som ikkje er medlem av Den norske kyrkja har rett til fri frå deltaking i  introduksjonsprogrammet i opptil to verkedagar i samband med feiring eller markering av religiøse høgtider. Deltakaren har rett på introduksjonsstønad desse dagane.

 


Publisert 16.01.2023

Regelverk for ukrainske flyktninger som midlertidig reiser tilbake

Statsforvalteren i Rogaland har fått flere spørsmål fra kommuner om ukrainske flyktninger som ønsker fri fra introduksjonsprogrammet for å midlertidig reise tilbake til Ukraina. Hvilke regler gjelder i slike tilfeller?


Publisert 08.09.2022

Tilsyn etter integreringsloven

Nasjonalt tilsynstema 2022 – 2024 etter integreringsloven er: Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk.


Publisert 14.03.2022

Må kommunen fastsette introduksjonsprogrammets varighet i tildelingsvedtaket om rett og plikt til introduksjonsprogram?

Det er viktig at deltakere i introduksjonsprogrammet får informasjon fra kommunen om hvor lenge de har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, og at rettigheten til å klage på dette blir ivaretatt. Varigheten trenger likevel ikke å komme frem av deltakerens tildelingsvedtak. Det er tilstrekkelig at varigheten kommer frem av deltakerens integreringsplan etter integreringsloven § 15 eller av den individuelle planen etter introduksjonsloven § 6.


Publisert 01.03.2022

Fritak fra prøve i norsk og samfunnskunnskap

Mottar du opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven eller integreringsloven, kan du søke kommunen om fritak fra å avlegge avsluttende prøve i disse fagene. Det skal mye til for å få fritak, og du må ha særlig helsemessige eller andre tungtveiende grunner.


Publisert 18.02.2022

Introduksjonsprogrammene skal være forskjellige – integreringsloven § 13

Hvor lang tid du får i introduksjonsprogrammet ditt og hvilket innhold programmet ditt skal ha, avhenger av alderen din og hvilken utdanning du har fra før. Lengden på programmet ditt, skal fastsettes i din integreringsplan og kan ha en varighet på alt fra 3 måneder og opp til 3 år. Du kan også få programtiden din forlenget med ytterligere ett år.


Publisert 04.02.2022

Webinar om ny integreringslov

Statsforvalteren gjennomførte i 2021 et webinar om ny integreringslov. 

 


Publisert 04.11.2020

Ny integreringslov gjeldande frå 01.01.2021

Den nye lova har tilsvarande verkeområde som introduksjonslova men med viktige endringar både for fylkeskommunar, kommunar og deltakarar i introduksjonsprogram.