Fritak fra prøve i norsk og samfunnskunnskap

Deltakere kan søke fritak fra obligatorisk prøve

Mottar du opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven eller integreringsloven, kan du søke kommunen om fritak fra å avlegge avsluttende prøve i disse fagene. Det skal mye til for å få fritak, og du må ha særlig helsemessige eller andre tungtveiende grunner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.03.2022

En grunn for å søke fritak kan være at du er alvorlig eller kronisk syk. Også en helhetsvurdering av din situasjon som viser at det ville være svært urimelig å kreve avsluttende prøve, kan gi grunnlag for fritak fra prøven. Det skal svært mye til før vilkåret er oppfylt. At du er varig arbeidsufør, trenger ikke være god nok grunn.

En søknad om fritak sendes til den kommunen du bor i. Kommunen vil vurdere søknaden din. Når kommunen behandler søknaden vil blant annet sykdommens/skadens art, varighet og omfang blir vurdert. Det er derfor viktig at du oppgir og dokumenterer årsaken til hvorfor du ønsker fritak. Dokumentasjonskravet er oppfylt når det foreligger en medisinsk vurdering eller uttalelse fra en lege. Forventet resultat av prøven eller gjentatte mislykkede forsøk gir ikke grunnlag for fritak. Særlig helsemessige årsaker er tilfeller som skyldes sykdom eller skade, av en slik alvorlighetsgrad at deltakelse i opplæring og gjennomføringen av prøver er vanskelig.

Det er videre viktig å være klar over at dersom du synes det er vanskelig å gjennomføre den avsluttende prøven, så kan du ha rett på tilrettelegging. Avsluttende prøve i samfunnskunnskap kan for eksempel i særskilte tilfeller avlegges muntlig med en lærer og en sensor som snakker det språket du kan godt. Hvis dette ikke er mulig, skal kommunen sørge for kvalifisert tolk. Det at du ikke kan lese eller skrive, er ikke grunnlag nok til å få fritak fra samfunnskunnskapsprøven.

Fritak fra avsluttende prøve i norsk og/eller samfunnskunnskap er ikke det samme som å søke om fritak fra statsborgerskapsprøven. Denne søknaden skal sendes til utlendingsmyndighetene (UDI), og er ikke en avgjørelse som kommunen eller Statsforvalteren kan ta. Her finner du nærmere informasjon om fritak fra statsborgerskapsprøven.

Avgjørelse om fritak fra avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap er et enkeltvedtak, det betyr at du dersom du er uenig i det kommunen bestemmer, kan du klage på dette til kommunen. Dersom kommunen ikke gir deg medhold i klagen din, vil kommunen sende den til Statsforvalteren for endelig behandling.

Har du spørsmål om fritak fra avsluttende prøve i norsk eller samfunnskunnskap, anbefaler vi deg å ta kontakt med den kommunen du bor og mottar opplæringen i. Du kan også ta direkte kontakt med Statsforvalteren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar