Regelverk for ukrainske flyktninger som midlertidig reiser tilbake

Statsforvalteren i Rogaland har fått flere spørsmål fra kommuner om ukrainske flyktninger som ønsker fri fra introduksjonsprogrammet for å midlertidig reise tilbake til Ukraina. Hvilke regler gjelder i slike tilfeller?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.01.2023

Ukrainere som reiser før oppstart av introduksjonsprogrammet

For personer som ikke har startet i introduksjonsprogrammet når de drar til Ukraina, er det viktig å skille mellom de som ønsker en utsatt oppstart av programmet på grunn av reisen, og de som gir beskjed om at de ikke ønsker å delta i programmet.

De som av forskjellige grunner ønsker å dra til Ukraina før de starter i introduksjonsprogrammet, kan avtale med kommunen at oppstarten skal utsettes frem til de returnerer til Norge. De ukrainske flyktningene har rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogrammet, og det følger av integreringsloven § 12, jf. § 8 at de kan sette fram krav om introduksjonsprogram innen to år etter bosetting.

På den annen side vil personer som reiser til Ukraina og avviser deltakelse i introduksjonsprogrammet, ikke ha rett til å delta i programmet på et senere tidspunkt, jf. integreringsloven § 3 tredje ledd. For at en person anses for å ha «avvist» deltakelse, må kommunen ha gitt et tydelig tilbud om muligheten til å delta. Videre må personen uttrykkelig ha avvist tilbudet, og gitt beskjed om å ikke ha et ønske om å delta i programmet ved retur til Norge.

Ukrainere som reiser etter oppstart av introduksjonsprogrammet

For personer som har startet i introduksjonsprogrammet og ønsker å dra til Ukraina, må vi skille mellom de som har fravær fra introduksjonsprogrammet og de som avbryter deltakelsen i programmet.

Dersom deltakere i introduksjonsprogrammet reiser til Ukraina og gir uttrykk for at de ønsker å gjenoppta aktiviteten når de returnerer, anses det som fravær fra programmet. Da er det de ordinære reglene om fravær og permisjon i integreringsforskriften som må vurderes.

Dersom de oppholder seg i Ukraina utover en godkjent periode, anses det som ugyldig fravær. Hvis det ugyldige fraværet blir mer omfattende, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å midlertidig stanse introduksjonsprogrammet etter integreringsloven § 18.

Personer som reiser til Ukraina og anses for å ha avbrutt introduksjonsprogrammet, mister retten til å delta, jf. integreringsloven § 3 tredje ledd. Den enkelte må gi tydelig uttrykk for at hen ikke lenger ønsker å delta i introduksjonsprogrammet. En person som flytter eller forsvinner vil også anses for å ha avbrutt deltakelsen.

Ukrainere som begynner i arbeid

Integreringsloven § 37 c femte ledd i det midlertidige kapittel 6A er en unntaksbestemmelse fra § 3 tredje ledd. Her står det at personer som har avvist eller avbrutt introduksjonsprogrammet for å gå ut i arbeid, ikke mister retten til å delta i programmet. Vi presiserer at den gjelder for de som avviser eller avbryter programmet for å gå ut i arbeid i Norge. Som følge av dette er ikke unntaksbestemmelsen aktuell for personer som reiser tilbake til Ukraina for å arbeide.

Oppsummering

Personer som reiser til Ukraina og ønsker å delta i introduksjonsprogrammet når de returnerer, har rett til å gjenoppta eller starte i programmet når de kommer tilbake til Norge. De som avviser eller avbryter introduksjonsprogrammet for å dra til Ukraina har ikke rett til å starte opp eller gjenoppta programmet på et senere tidspunkt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar