Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at dei offentlege skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, inkludering, trivsel og læring. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing.

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

snarveg

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.06.2023

Nasjonal rekruttering til lærarutdanning

Høgskulen på Vestlandet leiar eit nasjonalt rekrutteringsprosjekt for å få fleire til å velgje barnehage- og grunnskolelærarutdanning, og å skape meir mangfald i disse utdanningane. Prosjektet er støtta av Kunnskapsdepartementet.


Publisert 27.06.2023

Dronning Sonjas skulepris 2023

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å nominera skular til Dronning Sonja sin skulepris. Prisen blir delt ut annakvart år til ein skule som har utmerkt seg gjennom å praktisera likeverd og inkludering.


Publisert 10.05.2023

Kva rettar har barnehagebarn og elevar i skulen dersom dei tilhøyrer ein nasjonal minoritet?

Alle barn i barnehage, unge, vaksne og lærlingar i skulen skal møtast som einskildindivid uavhengig av sosial, etnisk og religiøs bakgrunn. Vern av minoritetar er ein viktig del av menneskerettane, og byggjer på prinsippa om likebehandling og ikkje-diskriminering.


Publisert 21.04.2023

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar, og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


Publisert 21.03.2023

Informasjon om nye skjermingsreglar for Elevundersøkinga 2023

Det er frå i år nye reglar for elevundersøkinga, og publiseringa av resultat frå desse.


Publisert 27.01.2023

Elevane er mindre tilfreds med skulemiljøet

Sjølv om dei fleste elevar svarar at dei har eit godt læringsmiljø, viser nye tal frå Elevundersøkinga ein svak nedgang på dei fleste områda. Resultata for elevane i Vestland følgjer den nasjonale trenden.


Publisert 18.01.2023

Om privat heimeopplæring

I inneverande skuleår er det 31 barn i Vestland fylke som får privat heimeopplæring. Dette inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at undervisninga er jamgod med den som blir gitt i den offentlege skulen.


Publisert 03.01.2023

Nasjonale prøvar 2022

5. 8. og 9. trinn har gjennomført nasjonale prøvar, og resultata er publiserte. Vi registrerer at elevane i Vestland fylke har eit tilnærma likt resultat som landssnittet, men elevane på 5. trinnet utmerkar seg med å ha betre resultat i rekning enn snittet.


Publisert 20.12.2022

Tilsynsaktivitet på barnehage- og opplæringsområdet i 2022

Statsforvaltaren i Vestland har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som skuleeigar. I 2022 har vi gjennomført 28 tilsyn. 


Publisert 06.10.2022

Føring av fråvær som følgje av streiken

Utdanningsdirektoratet har presisert korleis skulane skal praktiserer føring av fråvær som har oppstått som følgje av lærarstreiken hausten 2022.