Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

snarveg

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.09.2022

Samarbeid om tenester til barn, unge og deira familiar

Stortinget vedtok nye føresegner for å styrke oppfølginga av utsette barn, unge og deira familiar. Lovendringa trådde i kraft 1. august 2022. Det føreligg no ein rettleiar som forklarar dei nye føresegnene.


Publisert 01.09.2022

Samisk i skulen

Alle elevar skal lære om samar og samiske tilhøve i skulen. Retten til å få undervisning i samisk språk og undervisning i samisk i andre fag, er ulik innanfor og utanfor dei samiske distrikta. I dei samiske distrikta er samisk og norsk jambyrdige.


Publisert 24.08.2022

Obligatorisk gjennomføring av kartleggingsprøvar for 3. trinn i oktober 2022

I tråd med innføring av nye læreplanar er det utarbeida nye, digitale kartleggingsprøvar. I haust er det obligatorisk for 3. trinn å gjennomføre kartleggingsprøvar i lesing (norsk og samisk) og rekning.


Publisert 18.08.2022

Statsforvaltaren har etter lovlegkontroll oppheva vedtak om ny leiarstruktur i barnehagar

Ullensvang kommune har gjort vedtak om endring av leiarstruktur i fleire barnehagar. Vi har i lovlegkontroll konkludert med at vedtaket er ugyldig, og har difor oppheva vedtaket.


Publisert 16.08.2022

Innhald i sakkunnig vurdering og enkeltvedtak – kva krav blir det stilt?

Statsforvaltaren har ført tilsyn på spesialundervisning. Vi har funne brot på reglane om innhald i sakkunnig vurdering og vedtak, mellom anna når det gjeld kompetansemål for eleven.


Publisert 26.07.2022

Nytt til skulestart hausten 2022

Utdanningsdirektoratet har laga ei oversikt over endringar og nyhende for SFO og skule.


Publisert 12.07.2022

Orientering om nasjonale prøvar hausten 2022

Nasjonale prøvar er obligatoriske. Føremålet med prøvane er å gi skulane kunnskap om elevane sine grunnleggande dugleik i lesing, rekning og engelsk. Informasjon frå prøvane skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skulesystemet.


Publisert 26.04.2022

Klage på standpunktkarakterar i grunnskulen

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar, og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter.


Publisert 08.04.2022

Oppdatert rettleiar om innføringstilbod til nykomne minoritetsspråklege elevar

Utdanningsdirektoratet har oppdatert sin rettleiar om innføringstilbod til nykomne minoritetsspråklege elevar.


Publisert 01.03.2022

Eksamen for elevar på 10. trinn og i vidaregåande opplæring er avlyst

Dette gjeld både skriftlege, munnlege og munnleg-praktisk og praktiske eksamenar.