Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

snarveg

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.04.2021

Midlertidige korona-lover er forlenga

Tre mellombelse lover for utdanningssektoren er forlenga med tre månader frå 9. april 2021.


Publisert 08.04.2021

Dato for fellessensur våren 2021

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i vidaregåande opplæring er sett til torsdag 17. juni og fredag 18. juni.


Publisert 25.03.2021

Dronning Sonjas skulepris 2021

Vi har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å nominere skular til Dronning Sonjas skulepris.


Publisert 16.03.2021

Eksamen og sensur i vidaregåande opplæring

Her finn du aktuelle datoar og oversyn over våre fagkodar.


Publisert 10.03.2021

Munnleg og munnleg-praktisk eksamen

Det nærmar seg eksamenstid og vi gjer merksam på føresegnene som gjeld for grunnskulen og vidaregåande opplæring.


Publisert 09.03.2021

Rett til bedriftsopplæring i Vg3 i skule

Vaksne i vidaregåande opplæring som skal føre fram til yrkeskompetanse har rett til bedriftsopplæring i Vg3 i skule, dersom dei ikkje får læreplass. Det er fylkeskommunen som har plikt til å tilby slik opplæring.


Publisert 02.03.2021

Nytt verktøy for tal og statistikk

Utdanningsdirektoratet er i gang med å utvikle eit nytt verktøy for statistikk og fakta på barnehage- og skulefeltet. Verktøy som i dag ligg i Skoleporten vil bli flytta til udir.no.


Publisert 18.02.2021

Skriftleg eksamen er avlyst

Skulane må likevel melde på elevane til skriftleg eksamen innan 1. mars.


Publisert 25.01.2021

Endringar i midlertidig forskrift om opplæring

Kunnskapsdepartementet har no fastsett endringar om tilpassingar i reglane om barnehagar, grunnskular og vidaregåande opplæring som følge av utbrot av covid-19.


Publisert 19.01.2021

Barnehagar og skular må vere budde på endringar i smittevernnivå

I tråd med smittevernrettleiarane for barnehage og skule må barnehage- og skuleeigarar vere best mogleg førebudd på endringar mellom raudt og gult nivå.