Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at dei offentlege skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, inkludering, trivsel og læring. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing.

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

snarveg

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.12.2023

Fagdagar om inkludering av nykomne i barnehagar og skular

Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) arrangere fagdagar om inkludering av nykomne i barnehagar og skular.


Publisert 30.11.2023

Kan skulen legge vekt på tilrådingar frå andre faginstansar enn PPT?

Vi har fått spørsmål om skulen kan og skal legge vekt på tilrådingar frå spesialisthelsetenesta eller andre faginstansar enn PPT


Publisert 12.10.2023

Elevundersøkinga 2023

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie meininga si om forhold som er viktige for å lære og trivast på skulen. På hausten er undersøkinga obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Gjennomføringsperioda er 6. november til 8. desember.


Publisert 12.10.2023

Rammeplan for Skolefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit frivillig, kommunalt tilbod for elevar i 1. til 7. trinn. SFO er ein viktig fritidsarena, som i overkant av 20 00 barn i Vestland fylke nyttar seg av. Det er viktig at tilbodet er av høg kvalitet.


Publisert 26.09.2023

Grunnskuleinnsamlinga 2023

Årets grunnskulerapportering er i gang. Innsamlinga varer frå 18. september til 10. oktober for skulane, vaksenopplæringseiningane og kulturskulane -og til 24. oktober for skoleeigar.


Publisert 26.09.2023

Samisk opplæring

Samiske barn i barnehage og samiske elevar i skulen har rett på samisk opplæring. Dette er regulert i barnehagelova og i opplæringslova med forskrifter. I Norge er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk offisielle språk. Desse tre språka, som er beskytta av den europeiske pakt for minoritetsspråk, er òg opplæringsspråk i barnehagar og skular.


Publisert 22.08.2023

Obligatorisk gjennomføring av kartleggingsprøvar for 3. trinn i oktober 2023

Kartleggingsprøvane i lesing (norsk og samisk) og rekning er obligatorisk for 3. trinn. Det er opent for påmelding i PAS-prøvar frå 4. september. Gjennomføringsperioden er veke 40-43 (2. oktober til 27. oktober 2023).


Publisert 18.08.2023

Tilskot til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar skuleåret 2023-2024

No kan alle kommunar og private grunnskular som er godkjend etter lov om private skular og har rett til statstilskot (privatskulelova) søke Utdanningsdirektoratet om dette tilskotet.


Publisert 10.08.2023

Retten til å gå på nærskulen og søknad om skulebyte

Grunnskuleelevar har rett til å gå på «den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til». Etter søknad kan eleven takast inn på ein annan skule enn den eleven soknar til.


Publisert 31.07.2023

Orientering om nasjonale prøvar hausten 2023

Nasjonale prøvar blir gjennomført om hausten for elevar på 5., 8. og 9. trinn.