Naturmangfald

Foto: Mia Marthinus Husdal / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Naturmangfold i Nordland

Fylket vårt er langstrakt med landets lengste kystlinje og stor variasjonen i natur og leveområder for dyr og planter. De ytterste øyene har store forekomster av sjøfugl og det er et rikt dyreliv i havet. På høyfjellet er det kalkrike områder som gir et helt spesielt planteliv. Helgeland har store skoger med sjeldne lav og sopp som vi ikke finner i resten av fylket, og på Andøya dekker store, sammenhengde kystmyrer landskapet. 

Felles for hele fylket er kulturlandskapet vårt, med blant annet slåttemarker og kystlyngheier med et helt unikt naturmangfold.

I dag påvirkes naturmangfoldet av de store klimaendringene med både endring av temperatur og mer ekstremvær. I tillegg er oppstykking og ødeleggelse av leveområder for plante- og dyrearter er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i fylket.

Våre oppgaver

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene våre har godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta kloke beslutninger. Vi skal også følge opp flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper i fylket.

Det er tilsammen 530 trua arter i Nordland som har havnet på den nasjonale rødlista. Av disse har svarthalespove og fjellrev status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I tillegg er det 55 trua naturtyper i Nordland og av disse har slåttemark, slåttemyr og kalksjøer status som utvalgt naturtype. Mange grunneiere får tilskudd til å følge opp trua naturtyper i fylket.

For å ta vare på naturmangfoldet vårt restaurerer vi natur, både i og utenfor verneområder. I Nordland er det blant annet viktig å fjerne fremmede hageplanter og villmink, restaurere grøfter i myrområder og opprettholde brenning av kystlynghei.

Økologisk grunnkart

Hvis du ønsker å lære mer om naturmangfoldet i fylket kan du gå inn på økologiske grunnkart - Artsdatabanken. Her er stedfestet kunnskap om naturmangfold i hele landet samlet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.05.2024

Kartlegging av naturtyper i Bodø og Vestvågøy 2024

Sommeren og høsten 2024 blir det gjennomført naturtypekartlegging i deler av Bodø og Vestvågøy kommuner. Kartleggingen er en del av en nasjonal satsing for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta bedre vare på naturmangfoldet.


Publisert 12.03.2024

Båtliv og fugleliv

Våren er tid for båtliv og turer ut i skjærgården. Våren og forsommeren er også den mest kritiske tiden for mye av dyrelivet vårt, ikke minst for sjøfuglene våre. Da hekker måker, andefugl og vadere på holmer og skjær og mange steder vil det finnes sårbare egg og unger.


Publisert 19.12.2023

Tilskudd til å lage kommunedelplan for naturmangfold

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til å lage en kommunedelplan for naturmangfold.


Publisert 17.04.2023, Sist endra 17.04.2023

Om måser og måseegg - hva er lov?

Hver vår får Statsforvalteren mange henvendelser om måser. Noen lurer på reglene for sanking av egg, mens andre lurer på om måser som har slått seg ned på taket kan jages og reir kan fjernes. Vi skal her gjøre rede for lovverket som gjelder for måseartene våre.


Publisert 02.02.2023

2. februar er verdens våtmarksdag

Våtmark er viktig for både klimaet og det biologiske mangfoldet. I dag feirer vi våtmarksdagen.


Publisert 22.11.2022

To myrer restaurert i Nordland

Myra har mange viktige funksjoner, ikke minst for naturmangfoldet. I 2022 har Statsforvalteren i Nordland og Statens naturoppsyn restaurert to myrer i Nordland.


Publisert 07.07.2022

Blomster og bier i egen hage

Vi er alle viktige bidragsytere for at pollinerende insekter skal ha gode levevilkår. Her får du tips til hvilke hensyn du kan ta i din egen hage i sommer.


Publisert 05.07.2022

Endelig ny handlingsplan for hubro

Nå er den reviderte handlingsplanen for hubro publisert. Planen gjelder for perioden 2022-2026 og foreslår en rekke tiltak for å bedre situasjonen for den trua arten. 


Publisert 01.07.2022

Slik kan du stoppe hagerømlinger

Kjempespringfrø, Tromsøpalmer og Hagelupin er eksempler på fremmede skadelige plantearter som kan true naturmangfoldet i Nordland. Vi gir deg tips til hvordan du kan forhindre at fremmede arter spres videre.


Publisert 04.05.2022

Fugleinfluensa blant hvitkinngås

Det har vært et stort utbrudd av fugleinfluensa blant hvitkinngås på trekk i vinter. Det er også funnet smitte hos havørn i Norge. Meld fra til Mattilsynet om du ser syke eller døde fugler.