Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

22.05.2023

Hamar kommune sitt vedtak om å endre skolestrukturen er lovlig

Statsforvalteren har lovlighetskontrollert Hamar kommunes vedtak om å endre skolestrukturen. Tre kommunestyrerepresentanter klaget på vedtaket. De mente at saken var for dårlig utredet og at vedtaket dermed måtte anses ugyldig.


12.05.2023

Forbereder seg på skadeflom

Ingen vassdrag er utenfor fare for skadeflom pr nå. Det var budskapet til 150 beredskapsaktører i Innlandet på Statsforvalterens møte i dag. Forebygg og forebered dere på flom, var det klare rådet.


11.05.2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjon 2024

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen for 2024.


05.05.2023

Dialogmøte etter ernæringstilsyn på Lesja sjukeheim

I dialogmøtet fortalte kommunen om hvordan de har arbeidet med å rette opp forhold som ble avdekket under høstens tilsyn med ernæring og munnhygiene til pasienter ved Lesja sjukeheim. Alle må jobbe sammen for å få til gode tjenester i kommunen. 


27.04.2023

Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.


21.03.2023

24,5 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Statsforvalteren fikk inn totalt 58 søknader med et samlet søknadsbeløp på 76 mill. kroner. Vi tildeler nå 24,5 mill. kroner til 29 prosjekter.


01.03.2023

Regionmøta skapar tettare band

Statsforvaltaren har besøkt ti regionar i Innlandet det siste året. Sist ut var Valdres og Nord-Østerdalen. Formålet med møta har vore å skape dialog om utfordringar og moglegheiter som kommunane står framfor.


21.02.2023

Vedtak om fastsetjing av kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vang

Statsforvaltaren har i vedtak den 14. februar fastsett ei strekning av kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vang.


10.02.2023

Os: Mer dialog trengs for at rein- og jordbruksnæringa skal løse beitekonflikt

I mange år har det vært konflikter mellom jordbruksnæringa og reindrifta i Os kommune. Konflikten skyldes at tamrein går utover grense til reinbeiteområdet og kommer inn på innmark og utmark. Omfanget av rein som går utover reinbeiteområdet varierer mellom år og er avhengig blant av hvordan driftsforholdene er på det tidspunktet reinen oppholder seg i det aktuelle området.


16.12.2022

Kommunene i Innlandet tildelt 435,3 mill. kroner i koronakompensasjon

Midlene fordeler seg med 335,3 mill. kr over rammetilskuddet til kommunene og 100 mill. kr som skjønnsmidler. Midlene skal dekke kommunenes kostnader knyttet til håndteringen av covid-19 i første halvår 2022.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.


01.12.2022

Vedtak om grensejustering mellom Vestre Toten og Østre Toten

Statsforvalteren har fattet vedtak om at kommunegrensen endres slik at området kalt Grønlandssletta ved Stenberg skal ligge i Vestre Toten kommune.


30.11.2022

Utlysning skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter i 2023

Statsforvalteren inviterer kommunene til å søke om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter innen 31. januar.


25.11.2022

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).


24.11.2022

Feirer nye statsborgere i Innlandet

120 innlendinger vil feire sitt nye statsborgerskap under seremonien som Statsforvalteren invitererer til på lørdag den 26. november. De kommer til Lillehammer fra 16 kommuner - og 29 ulike land.


22.11.2022

Tilsynskonferansen 6. desember

Statsforvalteren inviterer til tilsynskonferanse den 6. desember. Målgruppen er kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 

 


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


16.11.2022

Formannskapet i Skjåk ønsket orientering om kommunebildet

God dialog, gode spørsmål og nyttige kommentarer når Statsforvalteren ble invitert til formannskapsmøte i Skjåk kommune på tirsdag.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel