Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


12.01.2021

Tilskudd til fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus videreføres

Tilskuddsordningen "Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus" videreføres og fordeles fortløpende.


21.12.2020

Endelig tildeling av tilskudd - tiltakspakke sårbare eldre

Til sammen er det i høst tildelt ca. 33 millioner kroner til 12 frivillige organisasjoner og 41 kommuner for å legge til rette for aktiviteter, sosiale møter og trygge og smittevernsikre besøk i Innlandet.


21.12.2020

Bruk av tvang ved covid-19 - der frivillighet ikke fører frem

I enkelte tilfeller kan tvang være nødvendig for å gjennomføre testing og karantene. Her kan du finne en gjennomgang av regelverket.


17.12.2020

Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.


11.12.2020

Ingen meklingsløsning for Steimosletta i Alvdal

Onsdag 9. desember var det mekling på innsigelser fremmet til detaljregulering for Steimosletta i Alvdal kommune. Planen setter ingen begrensninger for etablering av detaljvarehandel.


07.12.2020

Fylkesmannen har fordelt 82,2 mill. kroner til kommunene

Dermed er det fordelt 138 mill. kroner til håndteringen av covid-19. Fremdeles mangler 68 mill. for å få full kostnadsdekning. Tar vi med inntektstapet, viser rapporteringen fra kommunene at det totalt er 214 mill. kroner som ikke er kompensert. 


17.11.2020

25 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter

Kommunene i Innlandet oppfordres i utlysningen av skjønnsmidler for 2021 til å samarbeide om større prosjekter for å styrke arbeidet med innovasjon og fornying. Frist for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter er 13. januar.


13.11.2020

Fylkesmannen presenterer kommunebilder

I kommunebildene gir Fylkesmannen i Innlandet sin vurdering av status og utfordringer for hver enkelt kommune i Innlandet. Målet er at bildene skal være nyttig for de folkevalgte i kommunene når de nå er i sluttfasen med behandling av budsjett og økonomiplan.


12.11.2020

Regionmøtene og statsborgerseremoniene er utsatt

På grunn av koronasituasjonen er Fylkesmannens regionmøter utsatt inntil videre. Dette gjelder også statsborgerseremoniene med fysisk frammøte.


11.11.2020

Kommuneøkonomien foreslås styrket med 6,2 milliarder kroner i 2021

Innbyggertilskuddet til kommunene foreslås økt med 4 721 mill. kroner i 2021. Skjønnstilskuddet foreslås økt med 1 500 mill. kroner.


11.11.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2021


11.11.2020

Endrer kommunegrensa mellom Øyer og Lillehammer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å flytte kommunegrensen mellom Øyer og Lillehammer ca. 200 meter sørover. Endringen skjer fra 1. januar 2022, og innebærer at 15 innbyggere bytter kommune fra Lillehammer til Øyer.


03.11.2020

Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19

Kommunene kan søke Fylkesmannen i Innlandet om tilskudd til styrking av infrastruktur og kompetanse til digital hjemmeundervisning. Tilskuddet skal også kunne bidra til å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning. Fristen er allerede 16. november.


02.11.2020

Fylkesmannen følger nøye med på utbruddet i Åsnes og Våler og andre utbrudd i Innlandet

- Det er nå avgjørende at vi alle respekterer reglene om å ha maks fem på besøk og så få nærkontakter som mulig, sier fylkesmann Knut Storberget. Han påpeker at én uheldig sammenkomst kan være nok til at viruset sprer seg i en smittefri kommune.


30.10.2020

Færre nærkontakter hindrer smitte

Under torsdagens kommunemøte var de nye nasjonale innstrammingene i smittevernreglene hovedtema. Husk at færre nærkontakter gjør at smitten raskere kan spores og smittespredning hindres. Hold derfor nede antall mennesker du møter privat.


29.10.2020

FHI til Fylkesberedskapsrådet: -Viktig å slå til i rett tid

Smittevernet er forsterket på flere skoler og sjukehus i Innlandet. Fylket har nå 61 nye smittede pr 100.000 innbyggere over de siste to ukene, og bare Oslo og Vestland har høyere smitte.

 


23.10.2020

29 mill. kroner til kommunenes TISK-utgifter

Fylkesmannen skal fordele midlene til kommuner som har store kostnader med Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene ved større smitteutbrudd.


22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.


19.10.2020

Løsning i jernbanemeklingen mellom Hamar kommune og Bane NOR

Partene i jernbanemeklingen kom i dag frem til en løsning. Kompromisset sikrer at Hamar kommune kan komme videre med sitt behov for å utvikle byen og trekke til seg etableringer, og Bane NOR kommer videre med sitt overordnede prosjekt, å utvikle jernbanetilbudet.


13.10.2020

Pandemien har kostet Innlandet 393 mill. kroner

Kommunene i Innlandet har pr. august bokført 393 mill. kr i ekstra kostnader knyttet til covid-19 pandemien, og Fylkesmannen fordeler 36,1 mill. kr i skjønnsmidler til kommuner som er hardest rammet. I tillegg har Fylkesmannen bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en styrking på 85 mill. kr.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel