Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


01.03.2021

Tilsynskonferanse våren 2021

Statsforvalteren inviterer kommunedirektører/rådmenn, kommunalsjefer/sektorledere, ledere og sekretariatsledere i kontrollutvalgene og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter til tilsynskonferanse fredag 9. april 2021 kl 9-12.


26.02.2021

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene

Innlandet mottar 37 mill. kroner av disse. Bevilgningen skal gå til lokalt næringsliv i kommuner som har blitt hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.


25.02.2021

Invitasjon til digitalt møte - kvalitetsreformen "Leve hele livet" inn i kommuneplanen

Møtet er en oppfølging av samlingen i desember 2020 hvor intergrering av Leve hele livet i kommunenes planer var tema.


23.02.2021

21,5 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2021

Statsforvalteren fikk inn totalt 59 søknader med et totalt søknadsbeløp på 66,3 mill. kroner. Vi har delt ut midler til 22 kommunale prosjekter i Innlandet.


17.02.2021

Oppløftende om tilstanden i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Den sentrale koordineringsgruppa for utsatte barn og unge samler data fra kommunene om disse tjenestene – her er en kort oppsummering for Innlandet.


16.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre

Regjeringen viderefører tilskuddene til tiltakspakke for sårbare eldre i 2021.


16.02.2021

Samordning av statlige tilsyn i kommunesektoren

Tilsynskalenderen for 2021 er spikret. Statlige etater har meldt om 118 tilsyn i Innlandet. I tillegg har kommunene meldt inn 29 forvaltningsrevisjoner.


12.02.2021

Smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Kommunene i Innlandet har vært ulikt rammet av covid-19 viruset, og har dermed forskjellig erfaring med håndtering av smitte i helsetjenestene. Statsforvalteren har på oppdrag fra Helsetilsynet fulgt opp smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

 


05.02.2021

-Dette er en maraton - og en stafett

Tett samarbeid, kontroll med grensene og kompensasjon for utgifter. Dette var stikkordene da kommunalminister Nikolai Astrup møtte Innlandskommunene på Statsforvalterens møte torsdag.


05.02.2021

11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt.


05.02.2021

Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov.


05.02.2021

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging.


05.02.2021

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning

Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge, covid-19


02.02.2021

Tilskudd for velferdsteknologi

Tilskudd til implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift.


12.01.2021

Tilskudd til fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus videreføres

Tilskuddsordningen "Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus" videreføres og fordeles fortløpende.


21.12.2020

Endelig tildeling av tilskudd - tiltakspakke sårbare eldre

Til sammen er det i høst tildelt ca. 33 millioner kroner til 12 frivillige organisasjoner og 41 kommuner for å legge til rette for aktiviteter, sosiale møter og trygge og smittevernsikre besøk i Innlandet.


21.12.2020

Bruk av tvang ved covid-19 - der frivillighet ikke fører frem

I enkelte tilfeller kan tvang være nødvendig for å gjennomføre testing og karantene. Her kan du finne en gjennomgang av regelverket.


17.12.2020

Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.


11.12.2020

Ingen meklingsløsning for Steimosletta i Alvdal

Onsdag 9. desember var det mekling på innsigelser fremmet til detaljregulering for Steimosletta i Alvdal kommune. Planen setter ingen begrensninger for etablering av detaljvarehandel.


07.12.2020

Fylkesmannen har fordelt 82,2 mill. kroner til kommunene

Dermed er det fordelt 138 mill. kroner til håndteringen av covid-19. Fremdeles mangler 68 mill. for å få full kostnadsdekning. Tar vi med inntektstapet, viser rapporteringen fra kommunene at det totalt er 214 mill. kroner som ikke er kompensert. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel