Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

25.11.2022

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).


24.11.2022

Feirer nye statsborgere i Innlandet

120 innlendinger vil feire sitt nye statsborgerskap under seremonien som Statsforvalteren invitererer til på lørdag den 26. november. De kommer til Lillehammer fra 16 kommuner - og 29 ulike land.


22.11.2022

Tilsynskonferansen 6. desember

Statsforvalteren inviterer til tilsynskonferanse den 6. desember. Målgruppen er kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 

 


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


16.11.2022

Formannskapet i Skjåk ønsket orientering om kommunebildet

God dialog, gode spørsmål og nyttige kommentarer når Statsforvalteren ble invitert til formannskapsmøte i Skjåk kommune på tirsdag.


01.11.2022

Tilsynskonferansen høsten 2022

Velkommen til høstens tilsynskonferanse for kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 


31.10.2022

Statsforvalteren er skeptisk til lovendringer som kan svekke det kommunale selvstyret

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt Minerallovutvalget sin utredning NOU 2022: 8 «Ny minerallov» på offentlig høring. Statsforvalteren har sett på utredninga ut fra våre roller innafor klima, miljø og kommunal og regional planlegging.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


21.10.2022

Ekstra skjønnsmidler til fire kommuner

Vang, Øyer, Stor-Elvdal og Våler er kommuner med særlige utfordringer i år og som nå mottar resterende skjønnsmidler for 2022.


10.10.2022

Kommunebildene 2022 - på høring

Statsforvalteren utarbeider hvert år kommunebilder som vurderer hvordan kommunene løser sine oppgaver innenfor de området Statsforvalteren har et ansvar for å følge opp. Kommunebildene er ment å være et verktøy for dialog med kommunene om muligheter og utfordringer og hvordan dette kan løses.


06.10.2022

Ønsker tettere samarbeid

For å samarbeide godt må vi kjenne hverandre, og nettopp dette er målet med regionmøtene. Mandag møtte Statsforvalteren i Innlandet kommunene i Gjøvikregionen.


06.10.2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter for 2023 på 1,7 mrd. kroner.


27.09.2022

Webinar - Fra plan til handling

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinaret «Fra plan til handling», om koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.


19.09.2022

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker tettere kontakt med Statsforvalteren

Det kom frem på det andre av totalt 10 dialogmøter med kommunene som Statsforvalteren i Innlandet skal ha i høst. Møtet var lagt til kulturhuset på Otta og alle kommunene møtte med sin kommuneledelse.


15.09.2022

Dialogmøte med Midt-Gudbrandsdal

Arealbruk og næringsutvikling, og tidlig innsats for helhetlig tjenestetilbud til barn og unge var blant temaene som ble tatt opp da Statsforvalteren i Innlandet møtte regionen Midt-Gudbrandsdal på Vinstra forrige fredag.


01.09.2022

13 kommuner mottar skjønnsmidler for økte utgifter ved barnevernsreformen

Statsforvalteren har nå fordelt 15 mill. kroner til de kommunene som kommer dårligst ut økonomisk ved innføring av barnevernsreformen i 2022.


21.07.2022

Fagdag for ledere og andre ansatt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet inviterer ledere og andre ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten i Innlandet til fagdag 23. september på Lillehammer.


30.06.2022

Krisekonferansen 2022

Den 11. nasjonale krisekonferansen avholdes på Gjøvik. Konferansen vil handle om risikosituasjoner, og hvordan gjøre gode vurderinger. Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samhandling vektlegges.


17.06.2022

Fagdag om velferdsteknologi vel gjennomført på Lillehammer

Rundt 120 personer deltok på fagdagen på Lillehammer den 10.mai. Deltagerne var prosjektledere, ledere, på alle nivåer, ikt og andre som arbeider med velferdsteknologi i kommunene. Fra 2024 skal velferdsteknologi leveres på lik linje med andre tjenester. Kommunens avdelinger må samarbeide på tvers og involvere de som skal drifte og utføre tjenesten, samt administrativ ledelse og politikere.  


19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel