Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

21.03.2023

24,5 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Statsforvalteren fikk inn totalt 58 søknader med et samlet søknadsbeløp på 76 mill. kroner. Vi tildeler nå 24,5 mill. kroner til 29 prosjekter.


01.03.2023

Regionmøta skapar tettare band

Statsforvaltaren har besøkt ti regionar i Innlandet det siste året. Sist ut var Valdres og Nord-Østerdalen. Formålet med møta har vore å skape dialog om utfordringar og moglegheiter som kommunane står framfor.


21.02.2023

Vedtak om fastsetjing av kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vang

Statsforvaltaren har i vedtak den 14. februar fastsett ei strekning av kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vang.


10.02.2023

Os: Mer dialog trengs for at rein- og jordbruksnæringa skal løse beitekonflikt

I mange år har det vært konflikter mellom jordbruksnæringa og reindrifta i Os kommune. Konflikten skyldes at tamrein går utover grense til reinbeiteområdet og kommer inn på innmark og utmark. Omfanget av rein som går utover reinbeiteområdet varierer mellom år og er avhengig blant av hvordan driftsforholdene er på det tidspunktet reinen oppholder seg i det aktuelle området.


16.12.2022

Kommunene i Innlandet tildelt 435,3 mill. kroner i koronakompensasjon

Midlene fordeler seg med 335,3 mill. kr over rammetilskuddet til kommunene og 100 mill. kr som skjønnsmidler. Midlene skal dekke kommunenes kostnader knyttet til håndteringen av covid-19 i første halvår 2022.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.


01.12.2022

Vedtak om grensejustering mellom Vestre Toten og Østre Toten

Statsforvalteren har fattet vedtak om at kommunegrensen endres slik at området kalt Grønlandssletta ved Stenberg skal ligge i Vestre Toten kommune.


30.11.2022

Utlysning skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter i 2023

Statsforvalteren inviterer kommunene til å søke om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter innen 31. januar.


25.11.2022

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).


24.11.2022

Feirer nye statsborgere i Innlandet

120 innlendinger vil feire sitt nye statsborgerskap under seremonien som Statsforvalteren invitererer til på lørdag den 26. november. De kommer til Lillehammer fra 16 kommuner - og 29 ulike land.


22.11.2022

Tilsynskonferansen 6. desember

Statsforvalteren inviterer til tilsynskonferanse den 6. desember. Målgruppen er kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 

 


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


16.11.2022

Formannskapet i Skjåk ønsket orientering om kommunebildet

God dialog, gode spørsmål og nyttige kommentarer når Statsforvalteren ble invitert til formannskapsmøte i Skjåk kommune på tirsdag.


01.11.2022

Tilsynskonferansen høsten 2022

Velkommen til høstens tilsynskonferanse for kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 


31.10.2022

Statsforvalteren er skeptisk til lovendringer som kan svekke det kommunale selvstyret

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt Minerallovutvalget sin utredning NOU 2022: 8 «Ny minerallov» på offentlig høring. Statsforvalteren har sett på utredninga ut fra våre roller innafor klima, miljø og kommunal og regional planlegging.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


21.10.2022

Ekstra skjønnsmidler til fire kommuner

Vang, Øyer, Stor-Elvdal og Våler er kommuner med særlige utfordringer i år og som nå mottar resterende skjønnsmidler for 2022.


10.10.2022

Kommunebildene 2022 - på høring

Statsforvalteren utarbeider hvert år kommunebilder som vurderer hvordan kommunene løser sine oppgaver innenfor de området Statsforvalteren har et ansvar for å følge opp. Kommunebildene er ment å være et verktøy for dialog med kommunene om muligheter og utfordringer og hvordan dette kan løses.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel