Kommuneøkonomi

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.09.2022

13 kommuner mottar skjønnsmidler for økte utgifter ved barnevernsreformen

Statsforvalteren har nå fordelt 15 mill. kroner til de kommunene som kommer dårligst ut økonomisk ved innføring av barnevernsreformen i 2022.


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjon 2023

12. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.


Publisert 21.03.2022

Budsjettet for Våler og Åsnes er godkjent

Statsforvalteren har kontrollert at ROBEK-kommunenes vedtak om 2022-budsjettet er lovlige og har fastsatt kommunenes låneramme.


Publisert 02.02.2022

Våler blir meldt inn i ROBEK

Kommunen har vedtatt en økonomiplan med høyere utgifter enn det inntektene dekker. Statsforvalteren i Innlandet melder dermed Våler kommune inn i ROBEK.


Publisert 21.12.2021

138,8 millioner kroner fordelt til kommunene

Statsforvalteren i Innlandet har fordelt 80 mill. kroner for å dekke kommunenes kostnader til covid-19. I tillegg har departementet tildelt 58,8 mill. kroner.


Publisert 08.11.2021

Tillegg til statsbudsjettet 2022

Støre-regjeringen foreslår å øke kommunesektorens inntekter med ytterligere 2,5 mrd. kroner i 2022. Dette gir kommunene i Innlandet 136 mill. kroner mer i frie inntekter.


Publisert 12.10.2021

Statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter for 2022. Veksten i frie inntekter for kommunene i Innlandet er på 303,9 mill. kroner, tilsvarende 1,3 prosent fra 2021.


Publisert 30.06.2021

Åsnes blir meldt inn i ROBEK

Kommunens merforbruk de to siste årene innebærer at Statsforvalteren i Innlandet nå melder Åsnes kommune inn i ROBEK.


Publisert 18.06.2021

Gausdal meldt ut av ROBEK

Statsforvalteren i Innlandet meldte i dag Gausdal kommune ut av ROBEK.


Publisert 14.06.2021

50 mill. kroner til kommunene for pandemihåndteringen

Statsforvalteren har nå fordelt ekstra skjønnsmidler til de hardest rammede kommunene i 2021.