Statsbudsjettet 2024

Over 1,3 mrd. kroner mer i frie inntekter til kommunene i Innlandet neste år.

Publisert 06.10.2023

Inntektsvekst og handlingsrom 2024

Regjeringen foreslår samlet en vekst på 6,4 mrd. kroner i kommunesektorens frie inntekter i 2024. Av disse går 5,1 mrd. kroner til kommunene og 1,3 mrd. kroner til fylkeskommunene.

Kommunene i Innlandet mottar samlet 1,3 mrd. kroner. Inntektsøkningen skal dekke økte kostnader for kommunene som følge av demografiutvikling og pensjon, og i tillegg gi noe økt handlingsrom for kommunenes tjenester.

Veksten i frie inntekter til kommunene fra 2023 til 2024 er 4,7 prosent på landsbasis. I Innlandet får 30 av 46 kommuner inntektsvekst som er høyere enn eller lik dette.

Innenfor økningen ligger satsinger på psykisk helse og rus og ekstra midler til helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tillegg gis det kompensasjon til de kommunene som taper mest på modellen for gradert basiskriterium. I Innlandet mottar over halvparten av kommunene kompensasjon ved denne justeringen.  

Skattøren for 2024 reduseres til 10,95 prosent som er 0,2 prosentpoeng lavere enn i 2023. Justeringen tar hensyn til en forventet økning i formues- og inntektsskatten, samtidig som nivået på skatteinntektene opprettholdes på ca. 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. 

Den kommunale deflatoren er beregnet til 4,3 prosent for 2024, med en anslått lønnsvekst på 4,9 prosent og prisvekst på 3,4 prosent.

Nye beregninger viser at skatteinngangen for kommunesektoren i 2023 ligger an til å bli 4,1 mrd. kroner høyere enn det som ble anslått i vår. Samtidig ser kostnadsveksten ut til å bli 3,2 mrd. kroner lavere. Dette bedrer handlingsrommet for mange kommuner inn i 2024.  

For mer informasjon om Statsbudsjettet 2024, se lenker til tabeller og saker med spesiell relevans for Innlandet.

KS inviterer fredag 6. oktober kl. 13 til digitalt stormøte om statsbudsjettet for 2024. Seminaret kan følges på KS nettside.

Skjønnsmidler 2024 til Innlandet

Skjønnsrammen som fordeles til kommunene er på totalt 800 mill. kroner. Dette er samme nivå som i 2023. Av de 80,6 mill. kroner som Statsforvalteren i Innlandet har mottatt, er 47 mill. kroner fordelt som ordinære skjønnsmidler og inngår i kommunenes rammetilskudd, jf. tabell 1-k i Grønt hefte.

Kommuner som mottar ordinære skjønnsmidler vurderes å ha særskilte utgiftskrevende forhold som kommunene ikke kan påvirke. Rammen er redusert over flere år. Det betyr at vi må gjøre en streng prioritering i tildelingen. Vi har i tildelingen gjort en helhetlig vurdering av kommunenes økonomi og behov. For nærmere om bakgrunnen for fordelingen, se lenke for brev til kommunene.