Kommuneøkonomi

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til Statsforvaltaren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir


18.06.2021

Gausdal meldt ut av ROBEK

Statsforvalteren i Innlandet meldte i dag Gausdal kommune ut av ROBEK.


14.06.2021

50 mill. kroner til kommunene for pandemihåndteringen

Statsforvalteren har nå fordelt ekstra skjønnsmidler til de hardest rammede kommunene i 2021.


11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


26.02.2021

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene

Innlandet mottar 37 mill. kroner av disse. Bevilgningen skal gå til lokalt næringsliv i kommuner som har blitt hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.


07.12.2020

Fylkesmannen har fordelt 82,2 mill. kroner til kommunene

Dermed er det fordelt 138 mill. kroner til håndteringen av covid-19. Fremdeles mangler 68 mill. for å få full kostnadsdekning. Tar vi med inntektstapet, viser rapporteringen fra kommunene at det totalt er 214 mill. kroner som ikke er kompensert. 


11.11.2020

Kommuneøkonomien foreslås styrket med 6,2 milliarder kroner i 2021

Innbyggertilskuddet til kommunene foreslås økt med 4 721 mill. kroner i 2021. Skjønnstilskuddet foreslås økt med 1 500 mill. kroner.


23.10.2020

29 mill. kroner til kommunenes TISK-utgifter

Fylkesmannen skal fordele midlene til kommuner som har store kostnader med Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene ved større smitteutbrudd.


13.10.2020

Pandemien har kostet Innlandet 393 mill. kroner

Kommunene i Innlandet har pr. august bokført 393 mill. kr i ekstra kostnader knyttet til covid-19 pandemien, og Fylkesmannen fordeler 36,1 mill. kr i skjønnsmidler til kommuner som er hardest rammet. I tillegg har Fylkesmannen bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en styrking på 85 mill. kr.


07.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen legger opp til vekst i kommunens frie inntekter 2021. Kommunene i Innlandet får en vekst i frie inntekter på 636 mill. kroner, tilsvarende 2,9 prosent fra 2020.


19.08.2020

Frist 24. august for innspill til ordinære skjønnsmidler 2021

Fylkesmannen i Innlandet skal fordele ordinære skjønnsmidler for 2021 til kommunene basert på kommunenes overordnede økonomiske situasjon. Kommunene har anledning til å komme med innspill innen 24. august.