Kommuneøkonomi

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Robek-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. For kommunane er denne kontrollen delegert til Statsforvaltaren. Kommunar og fylkeskommunar i Robek skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.09.2022

13 kommuner mottar skjønnsmidler for økte utgifter ved barnevernsreformen

Statsforvalteren har nå fordelt 15 mill. kroner til de kommunene som kommer dårligst ut økonomisk ved innføring av barnevernsreformen i 2022.


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjon 2023

12. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.


Publisert 21.03.2022

Budsjettet for Våler og Åsnes er godkjent

Statsforvalteren har kontrollert at ROBEK-kommunenes vedtak om 2022-budsjettet er lovlige og har fastsatt kommunenes låneramme.


Publisert 02.02.2022

Våler blir meldt inn i ROBEK

Kommunen har vedtatt en økonomiplan med høyere utgifter enn det inntektene dekker. Statsforvalteren i Innlandet melder dermed Våler kommune inn i ROBEK.


Publisert 21.12.2021

138,8 millioner kroner fordelt til kommunene

Statsforvalteren i Innlandet har fordelt 80 mill. kroner for å dekke kommunenes kostnader til covid-19. I tillegg har departementet tildelt 58,8 mill. kroner.


Publisert 08.11.2021

Tillegg til statsbudsjettet 2022

Støre-regjeringen foreslår å øke kommunesektorens inntekter med ytterligere 2,5 mrd. kroner i 2022. Dette gir kommunene i Innlandet 136 mill. kroner mer i frie inntekter.


Publisert 12.10.2021

Statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter for 2022. Veksten i frie inntekter for kommunene i Innlandet er på 303,9 mill. kroner, tilsvarende 1,3 prosent fra 2021.


Publisert 30.06.2021

Åsnes blir meldt inn i ROBEK

Kommunens merforbruk de to siste årene innebærer at Statsforvalteren i Innlandet nå melder Åsnes kommune inn i ROBEK.


Publisert 18.06.2021

Gausdal meldt ut av ROBEK

Statsforvalteren i Innlandet meldte i dag Gausdal kommune ut av ROBEK.


Publisert 14.06.2021

50 mill. kroner til kommunene for pandemihåndteringen

Statsforvalteren har nå fordelt ekstra skjønnsmidler til de hardest rammede kommunene i 2021.