Kommuneproposisjon 2025 og nytt inntektssystem

14. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2024 og kommuneproposisjonen for 2025 med forslag til nytt inntektssystem.

Publisert 14.05.2024

Regjeringen presenterer her reviderte anslag for kommunesektoren i inneværende år og det økonomiske opplegget for det kommende året. Regjeringen har lagt fram frem forslag til et nytt inntektssystem for kommunene fra 2025.

Revidert budsjett 2024 for kommunene

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2024 gir ingen endring i kommunenes inntektsrammer for 2024. Oppdaterte anslag for lønns- og prisveksten viser økt lønnsvekst fra 4,9 prosent til 5,2 prosent, mens prisveksten anslås redusert fra 3,4 prosent til 3,0 prosent. Samlet sett gir dette en uendret kommunal deflator. Det er heller ingen endring i skatteanslaget for skatt på inntekt og formueskatt.

Det økonomiske opplegget for kommunene 2025

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 6,4 mrd. kroner for neste år. Deler av veksten, 3,9 mrd. kroner, er knyttet til økte demografi- og pensjonskostnader for kommunene. Utover dette innebærer økningen et handlingsrom for kommunesektoren på 2,5 mrd. kroner.

Nytt inntektssystem for kommunene fra 2025

Regjeringen legger frem et nytt inntektssystem for kommunene. Samtidig økes inntektene til kommunene. Av økningen i frie inntekter til kommunesektoren for 2025, er 1,6 mrd. kroner knyttet til nytt inntektssystem. 1,5 mrd. kroner fordeles særskilt slik at kommuner med lave samlede skatteinntekter får en større del av veksten enn kommuner med høye inntekter. I tillegg settes det av 0,1 mrd. kroner til kommuner som taper på omleggingene i inntektssystemet samlet sett.

Regjeringen foreslår følgende endringer:

1.     Skatt- og inntektsutjevning

 • Økt inntektsutjevning slik at alle kommuner får minst 95 prosent av gjennomsnittlig skatteinntekt
 • Skatt på utbytte tas ut av skattegrunnlaget til kommunene
 • Halverer kommunene sin andel av formueskatten, erstattes med mer av inntektsskatten

2.     Utgiftsutjevning

 • Oppdatert kostnadsnøkler
 • Alle kommunene får fullt basistilskudd
 • Levekårskriterium får økt vekt

3.     Regionalpolitiske tilskudd

 • Viderefører distriktstilskudd i sør og nord
  • Ny distriktsindeks legges til grunn
  • Utvider inntektsgrense for Sør-Norge
 • Veksttilskuddet videreføres, men med redusert sats
 • Regionssentertilskuddet avvikles

4.     Endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester

 • To egenandeler for utgifter over innslagspunktet
  • En lik egenandel per innbygger
  • Deretter en egenandel på ti prosent av gjenværende utgifter
 • Endringer som følge av endringer i "PU-kriteriet" i utgiftsutjevningen
  • Verdien på PU-kriteriet blir redusert
  • PU-verdien blir trekt fra før tilskuddet til ressurskrevende tjenester beregnes.
  • Redusert verdi PU-kriteriet, innebærer økt tilskudd.
  • Innslagspunktet økes derfor med ca 150 000 kroner.

Det er mange elementer som nå endres for kommunenes inntektsrammer. Hvordan de ulike endringene slår ut, varierer fra kommunen til kommune. Vedlagt på siden er oversikt over endringene per kommune for Innlandet.

De foreløpige anslåtte effektene av endringene viser at kun 5 av Innlandets 46 kommuner taper på endringene i inntektssystemet samlet sett. Det er særlig endringene i skatt- og inntektsutjevningen som gir god økning for mange kommuner. Når da økningen i frie inntekter der skattesvake kommuner blir prioritert legges til, kommer de aller fleste kommunene i Innlandet godt ut av endringene som er foreslått.

Se Kommuneproposisjonen for 2025 for nærmere informasjon om endringene.