Kommunalrett

Oppdatert 11.07.2022

Kommunelova gir kommunar og fylkeskommunar stor fridom til å organisere verksemda si, berre dei held seg til reglane i forvaltningslova, offentlegheitslova og dei enkelte særlovene.

Det er viktig å balansere kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati mot nasjonale likskapsprinsipp og rettstryggleik, som skal gjelde for alle innbyggjarane i landet.

Statsforvaltaren har mynde til å kontrollere verksemda i kommunane. Tre eller fleire medlemmer av eit kommunestyre kan saman sende ei avgjerd til Statsforvaltaren for å få kontrollert at ho er lovleg. Statsforvaltaren kan dessutan på eiget initiativ ta opp saker til lovleg­kontroll. Statsforvaltaren kontrollerer at vedtaket har komme til på lovleg vis, at det er gjort av riktig organ, og at innhaldet i avgjerda er i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.03.2020

Folkevalgte organers adgang til å holde fjernmøter?

Det har kommet spørsmål fra flere kommuner om muligheten for å ha fjernmøter. Det kan de hvis kommunestyret fatter et vedtak om at det er adgang til å holde fjernmøter i nærmere angitte folkevalgte organer.


Publisert 11.10.2019

Hva må kommunene gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

KMD og Fylkesmannen har de siste dagene fått mange spørsmål om valg av ordfører og varaordfører etter den nye kommuneloven. Det er nå ikke lenger lov å velge ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning.