Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Statsforvaltarens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 04.01.2018

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.


Publisert 03.10.2017

Politiet får utvidet tilgang til opplysninger om sosialhjelpsmottakere

Etter endringer i sosialtjenesteloven kan kommunen etter forespørsel utlevere kontaktopplysninger og opplysninger om tjenestemottakers mulige oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen.


Publisert 15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.


Publisert 13.07.2017

Hva du får i sosialhjelp avhenger også av hvilken kommune du bor i

Veiledende stønad til livsopphold variere fra kommunene til kommune og kan neppe forklares med forskjeller i levekostnader.


Publisert 29.06.2017

Dekning av nødvendig livsopphold ved straffegjennomføring i overgangsbolig

Kriminalomsorgen har ansvar for det daglige livsoppholdet når straffegjennomføring skjer i overgangsbolig.


Publisert 12.06.2017

Aktivitetsplikt for personer under 30 år som tildeles sosialhjelp

Vilkår om aktivitet skal bidra til å motivere og påvirke tjenestemottaker til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.


Publisert 03.05.2017

Video med råd om økonomisk hjelp fra NAV

Statens helsetilsyn har laget film om opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven paragraf 17.


Publisert 28.02.2017

Presentasjoner fra kurs i lov om sosiale tjenester i NAV

Fylkesmannen arrangerte kurs i desember 2016 og januar 2017 for ansatte på NAV som til daglig jobber med lov om sosiale tjenester på NAV-kontor.


Publisert 07.02.2017

Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.


Publisert 19.12.2016

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2017

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold for 2017. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2017.