Nye endringer i lov om sosiale tjenester i NAV

Det er særlig endringen i dokumentasjon av lovlig opphold for EØS-borgere som er viktig og hvor det også er laget et eget rundskriv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2018

Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserte 05.02.17 følgende endringer i rundskriv hovednr. 35 - sosialtjenesteloven:

  • Pkt.1.2.2.8. § 5 omtaler dokumentasjon på lovlig opphold. I tillegg til endringen i rundskrivet, er det publisert en veileder for vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere ved søknad om tjenester etter sosialtjenesteloven og oppfølging og tiltak etter arbeidsmarkedsloven. Se eget nettoppslag.
  • Punkt 2.3.2.5 omtaler ansvar for tjenester før utskriving, i forbindelse med utskriving og etablering, herunder løslatelse fra fengsel. Bakgrunnen for dette er et ønske om å presisere at ansvaret også gjelder der det er tale om utskriving og etablering av de som gjennomfører straff.
  • Punkt 4.18.2.11a omtaler personer som er bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd.
  • Punkt 4.18.2.50 omtaler dekning av utgifter knyttet til saksbehandling etter utlendingsloven og statsborgerloven.
  • Lovendring i sosialtjenesteloven § 44, fjerde ledd, om opplysningsrett til politi og kriminalomsorgen etter forespørsel.
  • Ny bestemmelse i sosialtjenesteloven § 49 a) oppfyllelse av enkeltvedtak son er kjent ugyldig. Bestemmelsen regulerer kommunens plikt til å oppfylle et vedtak som domstolene har funnet ugyldig gjennom søksmål etter tvisteloven § 1-4 a.