Corona pandemien og sosialhjelp: Hvorfor har ikke sosialhjelpsutgiften økt under pandemien?

Statsforvalteren har gjennom 2020 undersøkt om pandemien har hatt innvirkning på økonomisk sosialhjelp. I 2020 har vi flere ganger bedt NAV kontorene gi opplysninger om sosialhjelp utgiftene, antall som mottar sosialhjelp og om det har skjedd en økning i henvendelser/søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp.

Publisert 01.03.2021

Utgiftene til sosialhjelp er ikke økt som følge av pandemien.

Det er rapportert om utgiftsøkninger i forhold til ungdom og personer som faller utenfor kompensasjonsordningen.

Det er ikke flere stønadsmottakere som følge av pandemien.

I to kommuner er det færre stønadsmottakere. Ved ett NAV kontor er de flere ungdommer som søker enn tidligere.

Til spørsmålet om det har skjedd en økning i henvendelser /søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp, deler svarene seg noe. 10 kontor opplyser at det ikke har skjedd økning, mens fem NAV kontor har en økning.

Vi er overasket over Corona pandemien ikke gir seg større utslag i sosialhjelpsutbetalingene eller i antallet personer som mottar sosialhjelp.  Den mest nærliggende forklaringen er at de statlige inntektssikringene har demmet opp for vekst både i antall og utgifter til sosialhjelp. 

Inntektsreduksjonen kompenseres kanskje ved bruk av kredittkort og betalingsutsettelser som skyver de økonomiske utfordringen frem i tid.  Kreditorer har utsatt innkreving, den samlede forbruksgjelden har økt, og innkreving er skjøvet frem i tid.  Det har i 2020 skjedd en økning i misligholdt gjeld.

Tall fra det internasjonale kreditt informasjonsselskapet Experian viser at misligholdet er 17 prosent høyere enn på samme tid i for, men Experian mener at økningen ikke har noe med pandemien å gjøre. Virkningen av pandemien vil først komme senere. (Øyvind Rød, analysesjef hos Experian til VG.)  Lindorff, Norges største inkassoselskap, skrev at antallet inkassosaker blant nordmenn steg for første gang på fem måneder i november.

Statsforvalteren er bekymret for om «det er stille før stormen».

Selv om statlige inntektssikring forlenges, får mottakere både av dagpenger/ sykepenger/ AAP en inntektsreduksjon som blir tyngre å bære jo lengre tid arbeidsmarkedet ligger nede.

I samarbeid med NAV fylke har statsforvalteren styrket ressursene og kompetansen på økonomisk rådgivning ved NAV kontorene.  Selv med styrket statlig inntektssikring har mange økte utgifter og gjeld som snart må håndteres.

NAV kontorene har bemanning og kompetanse til å bistå personer som får betalingsproblemer som følge av pandemien. Det  er viktig at de som har betalingsproblemer tar kontakt før gjeldas blir uhåndterbar.

Du kan lese rapporten her:

Delrapport 1: Områdeovervåkning- sosialhjelpsutviklingen i Agder 2020

Delrapport 1

Områdeovervåkning- sosialhjelpsutviklingen i Agder 2020

Har utgiftene til sosialhjelp økt i 2020?

Er det flere som mottar sosialhjelp i 2020 sett i sammenheng med pandemien?

Har det skjedd en økning i henvendelser /søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp?

Fylkesmannen har fulgt utviklingen i samarbeid med NAV Agder siden mars 2020

Alle Nav kontorer i fylket har avgitt rapport 3 ganger i løpet av året.

Statusrapport etter møter med enhetsledere /NAV Fylke april 2020 (20/3652)                     

I dialog med NAV Agder gjennomførte Fylkesmannen en kartlegging i enhetsledermøtet i april 2020 for å se hvilke utfordringer Corona pandemien medført for NAV.  Vi antok at Corona pandemien ville medføre økt press på de sosiale tjenester i NAV.

Vi bad NAV lederne gi opplysninger om det var (1) flere som henvendte seg om sosialhjelp, (2) vekst i utgiftene til sosialhjelp, (3) økning henvendelser fra selvstendig næringsdrivende og om det var (4) behov for økte ressurser til økonomisk rådgivning

Av statusrapport 22.04. gikk det frem at NAV opplevde å ha kontroll på situasjonen.

Med unntak av NAV Lindesnes har ingen fått økning i sosialhjelpsutbetalingene.       

Det er ikke flere som mottar sosialhjelp og det er få henvendelser fra selvstendig næringsdrivende. En forklaring på at utgiftene ikke har økt er tiltaket med å forskuttere dagpenger.

På bakgrunn av dialogen med lederne i NAV besluttet Fylkesmannen å opprette en midlertidig stilling i økonomisk rådgivning. Stillingen er plassert «Interkommunalt ressurssenter økonomi‐ og gjeldsrådgivning», i Arendal. Begrunnelsen for opprettelsen og stillingsformål kommer frem av sak 20/3471. 1.

En fremtidig utfordring er at vi risikerer å låse inne de som enten ikke hadde, eller var marginale på arbeidsmarkedet også før pandemien.

Områdeovervåkning SEPTEMBER 2020. Resultater områdeovervåkning september 2020

Andre september bad vi om ny statusrapport. 

Tema :1) utbetalt økonomisk sosialhjelp og 2) antall mottakere for månedene mars t.o.m. august sammenholdt med samme måneder i 2019.

Når 2020 sammenlignes med samme periode 2019 så har antallet stønadsmottakere og utgiftene til sosialhjelp gått ned.

Det er ikke dokumentere/synliggjøre en økning av utbetalt økonomisk sosialhjelp som følge av Corona. Inntektssikring skjer gjennom andre ytelser. Utbetalingen i august 2020 har falt.

Sammenligningen mellom 2019 og 2020 av antall sosialhjelpsmottakere og sosialhjelpsutbetalinger ble presentert i ledermøte i NAV.  Det ble ikke stilt spørsmål ved funnene.

statusrapport fra enhetsledere Microsoft Forms desember 2020 (20/ 10118)

Ved bruk av Microsoft Forms bad vi enhetslederne om rapportering på følgende tema:

1) Råd og veiledning, 2) Kvalifiseringsprogrammet, 3) barneperspektiv i NAV, 4) aktivitetsplikten, 5) tilgjengelighet og digitalisering, 6) Pandemien og sosialhjelp 2020 i forhold til 2019.

Punkt 6 presenteres i denne delrapporten. De øvrige tema presenteres i egne delrapporter.

Corona pandemien og sosialhjelp (2020 sammenlignet med 2019).

Utgiftene til sosialhjelp er ikke økt som følge av pandemien.

 I to kommuner er sosialhjelpsutgiftene gått ned. Funnet er i samsvar med rapporten fra september. Det er rapportert om utgiftsøkning i forhold til ungdom og personer som faller utenfor kompensasjonsordningen

Det er ikke flere stønadsmottakere som følge av pandemien.

I to kommuner har antall stønadsmottakere gått ned. Ved ett NAV kontor er de flere ungdommer som søker enn tidligere.

Når det gjelder spørsmålet om det har skjedd en økning i henvendelser /søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp? (prosentvis andel), deler svarene seg noe. 10 kontor opplyser at det ikke har skjedd økning, mens fem NAV kontor har en økning. Særlig har det skjedd en økning i Grimstad. Ca. 25% flere nye søknader sammenliknet med samme periode i 2019.

Konklusjon:

Vi er overasket over Corona pandemien ikke gir seg større utslag i sosialhjelpsutbetalingene eller antallet personer som mottar sosialhjelp.  Den mest nærliggende forklaringen er at de statlige inntektssikringene, hvor stønadsperiodene har blitt forlenget, har demmet opp for vekst både i antall og utgifter til sosialhjelp. 

Vi er alvorlig bekymret for at «det er stille før stormen».

Selv om statlige inntektssikring forlenges, får mottakere både av dagpenger/ sykepenger/ AAP en inntektsreduksjon som blir tyngre å bære jo lengre tid arbeidsmarkedet ligger nede.

Spørsmålet er om dette skjer for sent. 

Misligholdt gjeld på Agder har økt med en milliard siden januar 2019, og gjelda stiger jevnt og trutt.  13500 personer var registrert med en eller flere betalingsanmerkninger i oktober 2020. Det er 5,4 % av sørlendinger over 18 år. Tallene på landsbasis er 4,8%. Misligholdet har økt med 20 % siste år.

I Grimstad er den misligholdte gjelda økt fra 123 millioner til 242 millioner fra oktober 2019 til oktober 2020. Det er en økning på 97%. (FVN: Richard Nodeland Kilde: Experian). Grimstad er samtidig den kommunen som, i motsetning til de fleste andre kommuner på Agder, har en markant økning (25%) i antall søknader om økonomisk sosialhjelp sammenlignet med 2019.

Har det skjedd en økning i henvendelser /søknader fra personer som ikke tidligere har mottatt sosialhjelp ?( prosentvis andel)

NAV kontor

 

 

Risør

Nei, men vi frykter at det kan komme

nei

Vegårshei

nei

nei

Gjerstad

Dette har vi ikke statestikk på, men vil tro at nivået er på omtrent samme nivået som i fjor.

nei

NAV Arendal

En svak økning av nye søkere  

ja

NAV Lister

Nei, ikke vesentlig.

nei

NAV Kristiansand

Med unntak av sommermånedene har vi ikke sett en økning i gruppen "helt nye" som søker om sosialhjelp.

nei

NAV Lindesnes

Det har vært en økning i nye brukere fra mars og utover. Pga oppstart av ny database hadde NAV Lindesnes høyt antall nye brukere også i de første to månedene av året hvor brukere ble overført fra de tre tidligere kommunene. Men vi hadde en stor økning i antall nye brukere fra mars-august. Normalt i de gamle kommunene var det ca 15-20 nye pr måned, mens det i disse månedene var 30-50 nye brukere månedlig.

ja

NAV Birkenes

Økning i søknader ja og nye brukere som søker sosialhjelp, men ikke som følger av pandemien.

ja

nav Tvedestrand

Nei

nei

Grimstad

Ca 25% flere nye søknader sammenliknet med samme periode i 2019.

ja

NAV Evje og Hornnes

Nei, kontoret har ikke hatt en slik økning i 2020.

nei

NAV Midt-Agder

Som skrevet over har vi en økning i antall ungdommer, har ikke en prosentandeltilgjengelig grunnet overgang til nytt datasystem fra 2019 til 2020.

ja

NAV Åmli

Nei

nei

Froland

Nei, ingen økning i forhold til nye brukere i 2020 i forhold til antall nye brukere tidligere år.

nei

NAV Lillesand

Noen få henvendelser/søknader.

nei