Ny rutine for behandling av refusjonskrav for sosialhjelp

Dersom en person innvilges folketrygdytelser med tilbakevirkning, kan kommunen kreve refundert sine utlegg til samme formål og for samme periode.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.05.2018

Rutinen gjelder for refusjonskrav etter sosialtjenesteloven § 26 i følgende ytelser: Kapittel 8 Sykepenger, Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom, Kapittel 14 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon og Kapittel 15 Stønad til enslig mor eller far.

I rutinene beskrives så vel fremgangsmåte og innholdet i refusjonskravet. Krav som kommer senere enn tre uker etter vedtak om ytelsen, skal avslås.

Det er viktig at rutinene følges ved refusjonskrav særlig i forhold til personen som refusjonskravet omfatter.

Fylkesmannen vil i tillegg minne om at refusjon kun kan kreves i stønad gitt som bidrag for samme tidsrom og for samme formål. Det må foretas en konkret vurdering av om formålet med den økonomiske stønaden og etterbetalingen er sammenfallende.

Fylkesmannen vil også minne om at sosialtjenesten etter loven er gitt rett til å kreve refusjon, men at det ikke er en plikt til å kreve refusjon. Bestemmelsen må som alle vurderinger etter lov om sosiale tjenester skje ut fra en konkret individuell vurdering og ses i sammenheng med lovens formål.

Rutinene er lagt ut på navet under sosiale tjenester ansatte.