Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hjå den samiske befolkninga, og skjer hovudsakleg i Nord-Noreg, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgåver omfattar ressurs- og arealforvaltning, tilskotsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommunar har reindrift, på eit areal som utgjer om lag 40 prosent av landarealet i Noreg. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 av desse er i Finnmark. Reindrifta sør for Finnmark har små variasjonar frå år til år, medan reintalet i Finnmark kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonane. I underkant av 3000 personar er tilknytt den samiske reindrifta.

Organisering av reindrifta

Reindrift skjer primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekkjer seg frå Finnmark i nord til Hedmark i sør. Området er delt inn i seks samiske regionale reinbeiteområde og vidare i 72 sommar- og heilårsbeitedistrikt, og dessutan ti distrikt som blir brukte til haust- og vinterbeite for norsk reindrift og/eller som beite for svensk reindrift.

Grupper av reineigarar samlar reinen i felles flokkar på bestemte areal og samarbeider om drifta. Desse driftsgruppene blir kalla «siida» på nordsamisk og «sitje» på sørsamisk. Dei siste åra har det vore i underkant av 100 sommarsiidaar og om lag 150 vintersiidaar. Kvar siida er delt inn i siidaandelar, som har ein ansvarleg leiar.

Rein innanfor det samiske reinbeiteområdet skal merkast med eigarens merke. Berre personar av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindrifta krev løyve i tråd med reindriftslova.

Rendal Renselskap har ei eiga driftsform basert på avskyting av privateigde dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte område i Noreg, frå Troms til den nordlegaste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hjå Statsforvaltaren

Statsforvaltaren skal bidra til at styresmaktene når dei overordna måla for reindriftspolitikken. Vi skal mellom anna kontrollere etablering og overflytting av siidaandelar, gje råd i gjerdesaker, godkjenne bruksreglar utarbeidde av distriktsstyret, gje dispensasjon frå beitebruksreglane når det er sterke grunnar til det, om nødvendig fastsette beitetider for årstidsbeitene og gje fråsegner og kome med motsegn i saker etter plan- og bygningslova.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlege forhandlingar mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske verkemiddel for reindriftsnæringa.

Statsforvaltaren har ansvar for tilskotsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til siidaandelane.

Rovvilt

Statsforvaltaren har også ansvar for midlar til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for rein drepen av freda rovvilt. Les meir om dette under temaet Miljø og klima hjå Statsforvaltaren i ditt fylke.

Vis meir


11.06.2020

Rovvilt og beitesesongen 2020

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


05.06.2020

Utbetaling av tilskudd til siidaandeler starter i juni

Landbruksdirektoratet framskynder oppstart for utbetaling av tilskudd til 12. juni. Fylkesmannen prioriterer tilskuddsbehandlingen, og sender vedtak om utbetaling fortløpende til direktoratet.


15.05.2020

Ta hensyn til rein i kalvingstida

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

17.04.2020

Fristen for å levere melding om reindrift er forlenget

Landbruksdirektoratet har i dag varslet at fristen for å levere melding om reindrift er utsatt til 22. april. Bakgrunnen er uklar kommunikasjon til næringa om den opprinnelige fristen.


24.03.2020

Smittevern og beredskap i reindrifta i forbindelse med korona

Situasjonen med koronaviruset (covid-19) har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten. For reindrifta er det særlig kritisk å sikre nok arbeidskraft til den forestående vårflyttinga.


20.03.2020

Presentasjoner fra Reindriftsseminar 2020

Her finner du presentasjonene fra reindriftsseminaret i Mosjøen 11.-12. mars.


20.03.2020

Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nordland

På grunn av vanskelige beiteforhold for rein har fylkesmannen innført båndtvang for hunder i Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal kommuner. Dette gjelder med virkning fra torsdag 19. mars.


18.03.2020

Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Regjeringen kom tirsdag 17. mars med en avklaring om reindriftas utfordringer i forbindelse med koronavirus (Covid-19) og restriksjonene epidemien medfører.


06.03.2020

Vanskelige beiteforhold for rein – vis hensyn

Kriseberedskapsutvalget for reindrift har nå erklært beitekrise i tre reinbeitedistrikt i Nordland. Snøforholdene gir generelt vanskelige beiteforhold for rein i store deler av fylket. Vi ber folk vise hensyn når de er på tur. Kommuner, idrettslag og andre aktører som er ansvarlig for aktivitet i utmarka bør ha dialog med reindrifta om situasjonen.


08.11.2019

Etablerer HMS-tjeneste for reindrifta

Reindriftsavtalepartene har gitt Norsk Landbruksrådgivning i oppdrag å utvikle en HMS-tjeneste for reindrifta. Dette skal skje gjennom et treårig prosjekt. To prosjektstillinger på 50 % er nå lyst ut.


Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

fmnopost@statsforvalteren.no
Tlf: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede.

Statsforvalterens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Statsforvalterens nettsider om rovvilt