Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hjå den samiske befolkninga, og skjer hovudsakleg i Nord-Noreg, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgåver omfattar ressurs- og arealforvaltning, tilskotsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommunar har reindrift, på eit areal som utgjer om lag 40 prosent av landarealet i Noreg. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 av desse er i Finnmark. Reindrifta sør for Finnmark har små variasjonar frå år til år, medan reintalet i Finnmark kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonane. I underkant av 3000 personar er tilknytt den samiske reindrifta.

Organisering av reindrifta

Reindrift skjer primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekkjer seg frå Finnmark i nord til Hedmark i sør. Området er delt inn i seks samiske regionale reinbeiteområde og vidare i 72 sommar- og heilårsbeitedistrikt, og dessutan ti distrikt som blir brukte til haust- og vinterbeite for norsk reindrift og/eller som beite for svensk reindrift.

Grupper av reineigarar samlar reinen i felles flokkar på bestemte areal og samarbeider om drifta. Desse driftsgruppene blir kalla «siida» på nordsamisk og «sitje» på sørsamisk. Dei siste åra har det vore i underkant av 100 sommarsiidaar og om lag 150 vintersiidaar. Kvar siida er delt inn i siidaandelar, som har ein ansvarleg leiar.

Rein innanfor det samiske reinbeiteområdet skal merkast med eigarens merke. Berre personar av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindrifta krev løyve i tråd med reindriftslova.

Rendal Renselskap har ei eiga driftsform basert på avskyting av privateigde dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte område i Noreg, frå Troms til den nordlegaste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hjå Statsforvaltaren

Statsforvaltaren skal bidra til at styresmaktene når dei overordna måla for reindriftspolitikken. Vi skal mellom anna kontrollere etablering og overflytting av siidaandelar, gje råd i gjerdesaker, godkjenne bruksreglar utarbeidde av distriktsstyret, gje dispensasjon frå beitebruksreglane når det er sterke grunnar til det, om nødvendig fastsette beitetider for årstidsbeitene og gje fråsegner og kome med motsegn i saker etter plan- og bygningslova.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlege forhandlingar mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske verkemiddel for reindriftsnæringa.

Statsforvaltaren har ansvar for tilskotsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til siidaandelane.

Rovvilt

Statsforvaltaren har også ansvar for midlar til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for rein drepen av freda rovvilt. Les meir om dette under temaet Miljø og klima hjå Statsforvaltaren i ditt fylke.

Vis meir


12.02.2021

Ekstraordinært tilskudd etter beitekrisen

Siidaandelsledere og ledere for tamreinlag kan nå søke om 30 000 kroner per siidaandel eller per tamreinlag.


09.02.2021

Gjeldende smittevernstiltak - konsekvenser for reindrifta

Reindriftsutøvere har fortsatt adgang til innreise både til Norge og Sverige, men har nå ikke et generelt unntak fra karantenebestemmelsene.


02.02.2021

Ut på vidda

Bli bedre kjent med Ut på vidda - lærings- og omsorgstjenester i reindriftsfamilier. Ut på vidda-tilbudene bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndtverk), historier om folk og dyr, natur og reindrifta. Opplev reindrift og samisk kultur på nært hold i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.


08.01.2021

Forslag til beste praksis ved grensepassering, testing og karanteneplikt for reindriftsutøvere

Statsforvalteren i Nordland har fått spørsmål fra reindriftsutøvere og smittevernleger om hvordan de siste nasjonale smitteverntiltakene bør forståes for næringen. Her er forslag til beste praksis.


21.12.2020

Regionalt dialogforum mellom landbruks- og reindriftsnæringen

Fylkesmannen i Nordland er kjent med at det er konflikter mellom landbruks- og reindriftsnæringen, særlig knyttet til rein på innmark. Situasjonen har vært krevende. Vi har fått ukentlige henvendelser om rein på innmark eller i bebodde områder i løpet av store deler av året 2020. Slike henvendelser kommer både fra representanter fra landbruksnæringen og fra øvrige innbyggere.


18.12.2020

Beitekrise for rein i Nordland 2020

I Nordland har det vært vanskelige beiteforhold for reinen fra tidlig i vinter til langt ut på våren. I noen reinbeitedistrikter oppsto det beitekrise fordi beiteplantene ble nediset. Årsaken var vekslinger mellom mildvær, frost og store snømengder. Problemene startet i januar 2020 og varte ut mai.


09.12.2020

Oppdatering om koronavirus

Det er kommet oppdaterte regler for å unngå innførsel av Covid-19 smitte til Norge. Oppdateringene berører reindriftutøvere som krysser grensen mellom Norge og Sverige. Reindriftsutøvere har ikke lengre et generelt unntak fra karantenereglene ved reiser mellom Norge og Sverige.


25.08.2020

Hva menes med "basert på alders tids bruk" i reindriftsloven §4

Dette er en kort, generell og informativ tekst om hva som menes med «basert på alders tids bruk» i reindriftsloven § 4.


25.08.2020

Fylkesmannens dialogmøte med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund NRL

Fylkesmannen har gjennomført dialogmøte med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund. Disse møtene skal bidra til å styrke dialogen om viktige tema som berører Fylkesmannens reindriftsforvaltning.


11.06.2020

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader 2020

I 2020 er det fordelt 8,5 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.


Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

fmnopost@statsforvalteren.no
Tlf: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede.

Statsforvalterens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Statsforvalterens nettsider om rovvilt