Miljøtiltak

Oppdatert 08.04.2024

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.04.2024

Merk reir så du kan kjøre utenom

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


Publisert 04.12.2023

Kulturlandskapsprisen Nordland delt ut til ildsjeler i Alstahaug

Annie Marskar Henriksen og Bjørn Henriksen, Torgunn Grønnevik og Finn Grønnevik er årets vinnere av Kulturlandskapsprisen Nordland.


Publisert 12.09.2023

Søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket kan registreres fra 15. september

Fra 15. september er det mulig å registrere søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket. Her finner du nyttig informasjon om tilskuddsordningen.


Publisert 25.05.2023

Tilrettelegging for fugl i jordbrukslandskapet

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


Publisert 12.05.2023

Regionale miljøtilskudd i jordbruket 2023

Gårdbrukere og beitelag kan motta regionale miljøtilskudd i jordbruket. For landbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober og for beitelagene er fristen 15. november.


Publisert 11.05.2023

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2023-2026 er vedtatt

Programmet legger føringer for hvilke miljøtilskudd landbruksforetak i Nordland kan få tilskudd til, og for kommunenes tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  


Publisert 11.05.2023

Foreslå vinner av Kulturlandskapsprisen Nordland

Prisen deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Den kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre.


Publisert 13.12.2022

Høring av forslag til nytt regionalt miljøprogram (RMP) og forskrift for miljøtilskudd i jordbruket

Høringsfrist: 12. mars 2023


Publisert 21.09.2022

Foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2022

Fristen for å nominere kandidater er 1. oktober. Med unntak av 2020 har prisen blitt delt ut hvert år siden 1997. Utdelingen skjer normalt i desember under åpning av årets siste samling av Nordland fylkesting.


Publisert 20.09.2022

Gi innspill til arbeidet med utvikling av nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland (RMP) perioden 2023 - 2026

Fristen for å gi innspill til arbeidet med å rullere strategien RMP, og oppdatere Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, er 15.10.2022.