Kulturlandskapsprisen Nordland delt ut til ildsjeler i Alstahaug

Fire pyntede mennesker. En person holder en ljå og støtter et bilde.
Annie Marskar Henriksen og Bjørn Henriksen omkranset av statsforvalter Tom Cato Karlsen og Alstahaug-ordfører Peter Talseth. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Annie Marskar Henriksen og Bjørn Henriksen, Torgunn Grønnevik og Finn Grønnevik er årets vinnere av Kulturlandskapsprisen Nordland.

Publisert 04.12.2023

De mottar prisen for sitt mangeårige arbeid med skjøtsel av verdifullt kulturlandskap i området Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug.

I det gamle kulturlandskapet på øyene i Alstahaug har prisvinnerne drevet gårdsbruk med storfe og sau i en mannsalder. De har fraktet beitedyr i båt mellom øyene og høsta fôr med slått.

Arbeidet deres har bidratt til å holde landskapet åpent og tilgjengelig og det ivaretar verdifull flora, med artsrik kystlynghei der det blant annet er rike orkideforekomster.

Ildsjeler

Prisvinnerne har også bidratt til å bevare kulturmiljøet på øyene, med blant annet kirken i Skålvær, brygger i Hestøysund og steingjerder som har satt sitt preg på landskapet. De har tilrettelagt for ferdsel med skilting og rasteplasser, og de har invitert andre inn og formidlet sin kunnskap om området.

Vinnerne har vært og er fortsatt pådrivere for å opprettholde landbruksdrift på øyene, og for arbeidet med restaurering av bygninger og kulturminner, tilrettelegging for ferdsel og formidling av kulturlandskapets innhold og verdi til allmennheten.

De har jobbet gjennom lag og foreninger, og gjennom politiske verv for å få støtte til gjennomføring av tiltak. Flere har bidratt i arbeidet, men disse to parene er ildsjeler som har drevet det hele fram.

Slåtteng med fjord, øyer og fjell i bakgrunn.
Slåtteng i kulturlandskapet Blomsøy-Hestøy og Skålvær. Foto: Ragna Gunn Bue / Alstahaug kommune.

Nominert av kommunen

Det er Alstahaug kommune som har foreslått de to gårdbrukerparene som vinnere av prisen i 2023. Landbruksforum Nordland er jury og vurderer kandidatene og utpeker vinneren.

Prisen er et grafisk trykk og en ljå, og ble delt ut av statsforvalter Tom Cato Karlsen under åpningen av fylkestinget 9. desember.

Torgunn og Finn Grønnevik hadde ikke mulighet til å delta under utdelingen, men Annie Marskar Henriksen og Bjørn Henriksen var til stede og mottok prisen på vegne av alle fire.

Kollasje med to bilder som begge viser kvinne og mann sammen.
Prisvinnerne: Annie Marskar Henriksen og Bjørn Henriksen (t.v.) og Torgunn Grønnevik og Finn Grønnevik. Foto: Privat.

Nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Øyene Blomsøy-Hestøy og Skålvær fikk betegnelsen Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i 2010. Det gamle kulturlandskapet er preget av jordbruksdrift gjennom generasjoner.

Slått og beite holder landskapet åpent og gjør det tilgjengelig for ferdsel. Kulturlandskapet er leveområde for mange plante- og dyrearter og er viktig for menneskers identitet og tilknytning.

51 områder i landet har fått status som Utvalgte kulturlandskap. Hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv.

I Nordland er det fem utvalgte kulturlandskap:

  • Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug
  • Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold
  • Engeløya i Steigen
  • Røst
  • Yttersia på Vestvågøy (Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik)

Landbruksforum Nordland

Landbruksforum Nordland er møteplass og samarbeidsarena for organisasjoner og etater som har oppgaver knyttet til landbrukets miljøsatsing i fylket.

Forumet består av representanter fra Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Allskog, Norsk landbruksrådgivning Nordnorge, KS, Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling og Statsforvalterens klima- og miljøavdeling.

Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling leder forumet og er sekretariat for det. Å være jury for Kulturlandskapsprisen Nordland er en av oppgavene til forumet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.