Planlegging og arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 18.12.2023

Nyheitsbrev plan desember

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du nyheitsbrevet frå desember 2023.


Publisert 23.06.2023

Nyheitsbrev om plan - juni 2023

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene i sommarens nyheitsbrev.


Publisert 21.06.2023

Nye nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Forventningane gjeld for perioden 2023-2027, og skal gi kommunane og fylkeskommunane ei oversikt over dei viktigaste føringane frå staten.


Publisert 09.02.2023

Ein gondol i Sulafjellet vil vere skadeleg for natur og friluftsliv

– Dette tiltaket er ikkje godt for naturen, miljøet og friluftslivet i området, seier assisterande direktør Ulf Lucasen. Statsforvaltaren har fleire innvendingar til planane om ein gondol på Sulafjellet.


Publisert 16.12.2022

Nyheitsbrev om plan desember 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene i årets siste nyheitsbrev.


Publisert 07.10.2022

Nyheitsbrev om plan - oktober 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for oktober.


Publisert 06.10.2022

Statistikk - plansaker hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Vi har laga ein årleg statistikk over plan- og dispensasjonssaker, som Statsforvaltaren har behandla etter plan- og bygningslova. Du finn alle rapportane heilt tilbake til 2011 på denne sida.


Publisert 04.07.2022

Nyheitsbrev om plan juni 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for juni.


Publisert 18.03.2022

Nyheitsbrev plan - mars 2022

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for mars.


Publisert 14.12.2021

Nyheitsbrev plan desember 21

Statsforvaltaren og fylkeskommunen sender ut felles nyheitsbrev om plan og plansak til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du sakene som er omtalt i nyheitsbrevet for desember.


Kontakt rett saksbehandlar

Aure, Sunndal, Surnadal, Gjemnes og Hustadvika
Astrid Buset tlf. 7125 8541

Molde, Aukra, Averøy, Smøla og Kristiansund
Kristin Eide tlf. 71258433

Tingvoll, Vestnes, Rauma, Fjord, Stranda og Sykkylven
Jorunn Mittet Eriksen tlf. 71258410

Ålesund, Haram og Giske
Yngvild Meinseth tlf. 71258518

Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid
Kari Bjørnøy tlf. 71258405