Statistikk - plansaker hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Vi har laga ein årleg statistikk over plan- og dispensasjonssaker, som Statsforvaltaren har behandla etter plan- og bygningslova. Du finn alle rapportane heilt tilbake til 2011 på denne sida.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.10.2022

Eigne data

Årsrapporten er basert på vår eigen statistikk med utgangspunkt i Statsforvaltarens rolle som høyringsinstans i kommunale plan- og dispensasjonssaker ført i saksbehandlingssystemet ephorte.

Ulike plantypar og tema

Statistikk og opplysningar i rapportane omfattar nærare presentasjon av ulike plantypar og plantema. Aktuelle utviklingstrekk og trendar blir kommentert i lys av samanlikningar med tidlegare års statistikk, både samla sett og korleis dette fordeler seg kommunevis.

Primært utarbeidd for internt bruk

Rapportane er i første rekke utarbeidd med tanke for intern informasjon og vidare bruk for saksbehandling og rapportering hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Men innhaldet vil også kunne vere aktuelt for kommunar og offentlege og private samarbeidspartar elles, samt andre med interesse for kommunalt plan- og utviklingsarbeid.