Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Statsforvalterne registrerer plan- og bygningssaker i et eget system. På denne siden kan du se saksbehandlingstider og antall saker vi er på etterskudd med.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.03.2024

Stadfestar mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark

Vi har handama klager på to vedtak fatta av Bergen kommune om mellombels bruksendring og byggeløyve til lagerbygg i Simonsviken næringspark i Bergen. Statsforvaltaren har ikkje teke klagene til følgje, og stadfesta vedtaka til kommunen.


Publisert 20.03.2024

Statsforvaltaren opphevar delar av detaljregulering for ny fylkesveg 561 Kolltveit–Ågotnes

Etter kritikk frå Sivilombodet har vi sett på vår stadfesting av reguleringsplan for fv. 561 Kolltveit–Ågotnes på nytt, og kome til at vårt vedtak var ugyldig. Vi har delvis omgjort vårt eige vedtak, og opphevar no delar av reguleringsplanen.


Publisert 15.12.2023

Oppføring av gardsvindmølle må skje gjennom plan

Time kommune ga dispensasjon for oppføring av ei gardsvindmølle på Bergene. Statsforvaltaren i Rogaland klaga, og Statsforvaltaren i Vestland er settestatsforvaltar i klagesaka. Vi har endra vedtaket og gitt avslag, fordi utbygginga av gardsvindmølla må skje gjennom ein reguleringsplan.


Publisert 22.05.2023

Stadfestar avslag på frådeling av våningshus i Sogndal kommune

Sogndal kommune avslo søknaden om dispensasjon og frådeling på Kvamsvegen 47. Statsforvaltaren har stadfesta avslaget, fordi vilkåra for dispensasjon etter plan- og bygningslova ikkje er oppfylte.


Publisert 16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


Publisert 17.04.2023

Massedeponi i Byfjella avslått

Statsforvaltaren i Vestland har gjort om og avslått bystyret sitt vedtak om dispensasjon for og løyve til deponering av store mengder massar på eigedomar som ligg rett ved og innanfor byfjella. 


Publisert 02.02.2023

Statsforvaltaren stoppar motsegn mot bybanen til Åsane

Vi har i ei samordna fråsegn til Bergen kommune, kome til at motsegna frå Bane NOR ikkje blir lagt fram.


Publisert 04.11.2021

Opphevar kommunen sitt nei til vindmålar i Høyangerfjella

Høyanger kommune avslo dispensasjon frå LNF-formål for oppføring av vindmålar i Høyangerfjella. Statsforvaltaren stadfesta først vedtaket, men etter merknader frå Sivilombodet har vi vurdert saka på nytt og oppheva vedtaket. Høyanger kommune må vurdere saka på nytt.


Publisert 21.06.2021

Sandstrand krev løyve

Strandsona er i dag under høgt press og vern av strandsona frå inngrep er difor eit prioritet område. Vi ser stadig fleire døme på at strandsona vert nedbygd, og at tilgang på strandsoneareal vert mindre.


Publisert 11.03.2021

Snart klart for klimavenleg transport på ferjesambandet Halhjem–Våge

Statsforvaltaren har gjort om vedtaket frå Tysnes kommune og gitt dispensasjon for oppføring av eit teknisk bygg på Våge ferjekai. Bygget er ein føresetnad for å kunne setje inn el-ferjer på sambandet Halhjem–Våge.