Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


13.10.2021, Endret 19.10.2021

Leve heile livet-konferansar i Sogndal og Bergen

«Leve heile livet inn i ny fase» er hovudtema for konferansane som det regionale støtteapparatet arrangerer i Sogndal 8. november og i Bergen 15. november. 


06.10.2021, Endret 08.10.2021

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerheit, reduksjon av pasientskadar og forbetring i helse- og omsorgstenesta. Den går føre seg 3. og 4. november og blir heildigital.


04.10.2021

Webinar om bustad og tenester

Metoden Housing First handlar om hjelp til personar med utfordringar med rus og/eller psykisk helse, til eigen bustad og ambulant oppfølging. Andre del i ein serie frittståande og gratis webinar om metoden blir arrangert 4. november kl. 13.00–14.30. 


23.09.2021

Høgsterett besøkte Vestland

Denne veka var Høgsterett på rundreise i seks kommunar i Vestland. Målsettinga var å bli betre kjent med fylket.


16.09.2021, Endret 04.10.2021

Webinarserie om bustad og tenester

Housing First er ein modell for varig busetting av personar med utfordringar med rus eller psykisk helse. Modellen byggjer på at tilgang til bustad er ein grunnleggande menneskerett og at deltakarar skal kunne ta eigne val av bustad og oppfølging. 


15.09.2021

Nytt frå Leve heile livet-satsinga

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet i Vestland.


15.09.2021

Webinar om bustad og tenester

Metoden Housing First handlar om hjelp til personar med utfordringar med rus og/eller psykisk helse, til eigen bustad og ambulant oppfølging. Første del i ein serie frittståande og gratis webinar om metoden blir arrangert 23. september kl. 13.00–14.15. 


10.09.2021

Snakk om sjølvmord

I dag er det verdsdagen for sjølvmordsførebygging. Hovudbodskapen frå Helse Vest er at vi må tørre å snakke om sjølvmordstankar. Det er ikkje så viktig korleis du spør, men at du gjer det. 


03.09.2021

Nytt matgledekorps i Vestland

Statsråd Olaug Bollestad lanserte nytt Matgledekorps i Vestland.


01.09.2021

Statsforvaltaren overtek oppgåver frå Husbanken

Frå 1. september blir kommuneretta oppgåver frå to regionkontor hos Husbanken overført til statsforvaltarane i Nordland, Vestland og Rogaland. Målet er å skape eit sterkt fagmiljø der bustad blir sett i samanheng med fagområde som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel