Boligsosialt arbeid

Oppdatert 05.07.2024

Høsten 2021 ble kommunerettede oppgaver fra to regionkontor hos Husbanken overført til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland, som et treårig forsøk. Målet var å skape et sterkt fagmiljø der bolig blir sett i sammenheng med fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Fra 1. september 2024 tilbakeføres oppgavene til Husbanken.

Statsforvalteren har gjennom forsøket veiledet kommuner i Nordland, Vestland og Rogaland i tema som hører inn under det boligsosiale arbeidet. Eksempler er helhetlig boligplanlegging i kommunen, boliger for eldre, nullvisjon for boligmangel og tiltak for at barnefamilier, unge uføre og andre utsatte grupper kan få eie sin egen bolig.

Det er mange som må spille på lag for at vi skal lykkes med den sosiale boligpolitikken. Kommunene har ulik størrelse, organisering og ulike utfordringer. Strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2020-2024), peker på seks suksessfaktorer som grunnleggende for å få god måloppnåing i det boligsosiale arbeidet:

  • forankring og eierskap
  • organisering og samordning
  • overordnet strategi
  • kompetanse
  • økonomiske ressurser
  • brukermedvirkning

Statsforvalteren og Husbanken ønsker å videreutvikle samarbeidet etter at oppgavene tilbakeføres til Husbanken. Statsforvalteren er fortsatt klageinstans for saker som gjelder lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.10.2023

Ti års systematisk arbeid mot bustadløyse på dagsordenen på Housing First jubileumskonferanse i Oslo

Rundt 200 deltakarar deltok på den nasjonale Housing First-konferansen i september for å diskutera, dela og finne inspirasjon for vidare arbeid for å eliminera bustadløyse i Norge.


Publisert 25.08.2023

Housing First - 10 år i Norge

Housing First er ein metode for å skaffe bustad og tenester til menneske som har utfordringar med rus og/eller psykisk helse. Metoden har høg grad av brukarmedverknad og med dokumentert effekt. Den 22. september vert det arrangert ein nasjonal konferanse om Housing First, for å feire 10 års arbeid i Norge. Grunnleggjaren av metoden, Sam Tsemberis er hovedtaler på konferansen.


Publisert 13.04.2023

Klyngetunet i Årdal – eit godt døme

Som følgje av eit godt samarbeid mellom Årdal kommune og Årdal boligbyggelag, har dei gode erfaringar med å utvikle bustader til utviklingshemma.


Publisert 03.04.2023

Ny bustadsosial lov frå 1. juli

Den nye lova skjerpar plikta til å ta bustadsosiale omsyn i planlegginga, samarbeide på tvers av sektorar, og å gi individuelt tilpassa hjelp til vanskelegstilte på bustadmarknaden. 


Publisert 24.02.2023

Webinar om Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid

Har du personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse i din kommune, som er vanskeleg å finne gode bustad- og tenestetilbod til?


Publisert 17.11.2022

Korleis tenkje aldersvenleg bustadbygging for framtida?

Regjeringa vil leggja til rette for at fleire eldre kan bu lenger heime, for å sikre berekraftige teneste. Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet har hausta erfaringar frå Danmark der seniorbufellesskap har vorte ein ettertrakta buform blant eldre.


Publisert 10.11.2022

Distriktspolitiske verkemiddel i bustadpolitikken

Vi oppmodar distriktskommunane til å sjå på dei moglegheitene som ligg i å føre ein aktiv bustadpolitikk. Startlån og lån frå Husbanken er verkemiddel kommunane kan bruke i arbeid med å tiltrekkje seg eller behalde arbeidskraft, og gi eigna bustader til fleire eldre innbyggjarar. 


Publisert 10.11.2022

Sluttrapport for bustadsosialt prosjektarbeid i Vestland og Rogaland

Sluttrapporten «Mer velferd med bolig for velferd?» kjem med fleire forlag til korleis kommunane kan betre tenestene for sårbare grupper som manglar bustad, eller risikerer å misse bustaden sin. 


Publisert 05.10.2022

Fleire skal kunne eiga bustad

Alle skal ha moglegheit til å skaffa seg og behalda ein eigna bustad, og vera del av eit trygt bumiljø og lokalsamfunn. Startlån er det viktigaste verkemiddelet for at personar med langvarige finansieringsproblem skal kunna kjøpa eigen bustad, men òg i distriktskommunars arbeid for å tiltrekkja seg og behalde arbeidskraft, og skape fungerande bustadmarknader.


Publisert 12.08.2022

Der Ungdommen Er

Der Ungdommen Er – DUE – er eit ubyråkratisk barnevernstiltak og bu- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Frå oppstarten i 2003 til mars 2022 har om lag 700 born, ungdommar og deira familiar motteke miljøterapeutisk oppfølging gjennom DUE-tiltaket.