Boligsosialt arbeid

Oppdatert 06.03.2023

Alle trenger et trygt hjem, men enkelte trenger hjelp til å skaffe en trygg og god bolig for seg og sine. Statsforvalteren veileder kommuner i Nordland, Vestland og Rogaland i tema som hører inn under boligsosialt arbeid. Eksempel er helhetlig boligplanlegging i kommunen, boliger for eldre, nullvisjon for bostedsløshet og tiltak for at barnefamilier, unge uføre og andre utsette grupper kan få eie sin egen bolig.

Høsten 2021 ble kommunerettede oppgaver fra to regionkontor hos Husbanken overført til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Målet er å skape et sterkt fagmiljø der bolig blir sett i sammenheng med fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Oppdraget vårt er i første omgang et treårig forsøk.

Det er mange som må spille på lag for at vi skal lykkes med den sosiale boligpolitkken. Kommunene har ulik størrelse, organisering og ulike utfordringer. Strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2020-2024), peker på seks suksessfaktorer som grunnleggende for å få god måloppnåing i det boligsosiale arbeidet:

  • forankring og eierskap
  • organisering og samordning
  • overordnet strategi
  • kompetanse
  • økonomiske ressurser
  • brukermedvirkning

Statsforvalterne møter kommuner fysisk og digitalt, og vi medvirker til å utvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen. Vi har også  arrangementer som kan bidra til å øke kompetansen innen boligsosiale tema.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.02.2023

Webinar om Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid

Har du personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse i din kommune, som er vanskeleg å finne gode bustad- og tenestetilbod til?


Publisert 17.11.2022

Korleis tenkje aldersvenleg bustadbygging for framtida?

Regjeringa vil leggja til rette for at fleire eldre kan bu lenger heime, for å sikre berekraftige teneste. Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet har hausta erfaringar frå Danmark der seniorbufellesskap har vorte ein ettertrakta buform blant eldre.


Publisert 10.11.2022

Distriktspolitiske verkemiddel i bustadpolitikken

Vi oppmodar distriktskommunane til å sjå på dei moglegheitene som ligg i å føre ein aktiv bustadpolitikk. Startlån og lån frå Husbanken er verkemiddel kommunane kan bruke i arbeid med å tiltrekkje seg eller behalde arbeidskraft, og gi eigna bustader til fleire eldre innbyggjarar. 


Publisert 10.11.2022

Sluttrapport for bustadsosialt prosjektarbeid i Vestland og Rogaland

Sluttrapporten «Mer velferd med bolig for velferd?» kjem med fleire forlag til korleis kommunane kan betre tenestene for sårbare grupper som manglar bustad, eller risikerer å misse bustaden sin. 


Publisert 05.10.2022

Fleire skal kunne eiga bustad

Alle skal ha moglegheit til å skaffa seg og behalda ein eigna bustad, og vera del av eit trygt bumiljø og lokalsamfunn. Startlån er det viktigaste verkemiddelet for at personar med langvarige finansieringsproblem skal kunna kjøpa eigen bustad, men òg i distriktskommunars arbeid for å tiltrekkja seg og behalde arbeidskraft, og skape fungerande bustadmarknader.


Publisert 12.08.2022

Der Ungdommen Er

Der Ungdommen Er – DUE – er eit ubyråkratisk barnevernstiltak og bu- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Frå oppstarten i 2003 til mars 2022 har om lag 700 born, ungdommar og deira familiar motteke miljøterapeutisk oppfølging gjennom DUE-tiltaket.


Publisert 31.03.2022

Barn og unge skal ha ein trygg heim

Alle har rett på ein plass å bu. Det viktigaste kommunane kan gjera, er å bruka startlånet aktivt for å hjelpa vanskelegstilte barnefamiliar til å kjøpa eigen bustad.


Publisert 25.02.2022

Digital rettleiingsressurs for arbeid med rus, psykisk helse og bustad

Den digitale verktøykassa veiviseren.no samlar døme, verktøy og tips som kan vere nyttig i kommunens arbeid med å skaffe bustad og tenester til personar som har utfordringar innan rus og psykisk helse


Publisert 10.02.2022

Dei gode bustadsosiale grepa – erfaringar frå bustadsosialt arbeid

For å nå måla i den bustadsosiale strategien Bolig for velferd (2014–2020), har Husbanken gjennomført eit bustadsosialt kommuneprogram. I programperioden har mellom anna fleire vanskelegstilte barnefamiliar fått høve til å kjøpe eigen bustad, og fleire kommunar samordnar i større grad bustad og tenester.


Publisert 02.02.2022

Velferdsteknologi som verkemiddel i bustadsosialt arbeid

Høgskulen på Vestlandet har utarbeida ein rettleiar om korleis velferdsteknologi kan gjere det lettare for personar med samansette og langvarige rus- og psykisk helseutfordringar å få tilgong til og behalda eigna bustad over tid. Rettleiaren kan vere til nytte for kommunane i deira bustadsosiale arbeid.