Markarådet

Markarådet er et departementsutnevnt råd som arbeider for å fremme markalovens formål. 

Publisert 17.01.2019

Markaloven åpner for å opprette et markaråd som har en ombudsmannsfunksjon og bidrar til å fremme lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Et slikt råd ble opprettet da loven trådte i kraft i 2009.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er sekretariat for rådet, og vi publiserer derfor informasjon om og fra rådet på denne nettsiden.

Representerer brukere og aktører

Markarådet skal være en møteplass hvor folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven.

Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse oppnevnes for fire år av gangen av Klima- og miljødepartementet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg. Instanser med plass i rådet foreslår medlemmer og varamedlemmer, og en instilling til rådets sammensetning sendes via sekretariatet hos Statsforvalteren til departementet.

Medlemmer i rådet oppnevnt 19. mai 2020, med justering fra 22. april 2022.

Kommune/organisasjon Medlem Varamedlem

Oslo kommune

Jenny Korsberg Skagestad, byrådssekretær

Celia Vilde Tétu Lima, byrådssekretær
Nannestad, Gjerdrum,
Nittedal, Lørenskog og
Rælingen
Hilde Thorkildsen, ordfører Nittedal kommune Hans Thue, ordfører Nannestad kommune
Nordre Follo og Enebakk

Hanne Opdan, ordfører
Nordre Follo kommune

Hans Kristian Solberg, ordfører Enebakk kommune
Asker og Bærum Lisbeth Hammer Krog,
ordfører Bærum kommune

Lene Conradi, ordfører Asker kommune

Ringerike, Lier og Hole Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune  Syver Leivestad, ordfører Hole kommune
Jevnaker og Lunner Morten Lafton, ordfører Jevnaker kommune Harald Tyrdal, ordfører Lunner kommune
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Helen Svensson, leder
Groruddalen lokallag
Håkon Eide Gundersen
Oslo og Omland Friluftsråd Hans-Petter Aas, styreleder  Vigdis Jynge, nestleder
Skiforeningen Håvard S. Abrahamsen, generalsekretær  Espen Jonhaugen
Den norske Turistforening Oslo og omegn Henning Hoff Wikborg, daglig leder Dag Olav Brækkan
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Bjørn Bojsen,
styreleder NJJF Oslo
Ivar Tansem
Oslo Idrettskrets Magne Brekke, generalsekretær  Tone Holm Dagsvold,
avdelingsleder kompetanse,
klubbutvikling og inkludering
Viken Idrettskrets Sven E. Maamoen, leder valgkomite Ingunn Hensel, 2. nestleder
Norges Skogeierforbund Helge Lindstad, Viken skog, områdeleder Asker og Bærum Ellen Alfsen, direktør
kommunikasjon og
samfunnskontakt,
Skogeierforbundet
Norskog

Carl Gustaf Rye-Florentz, styremedlem

Benthe E. Løvenskiold,
næringspolitisk sjef

Norges Bondelag Ann-Kristin Knudsen, styremedlem Akershus
Bondelag
Eli Berven, nestleder Akershus Bondelag
Representant for velforeningene Tore Faller,
Solemskogen vel
Kristin Dale Selvig,
Sørbråten vel
Interessegruppe for hytteeiere i Marka Ingerid Helseth Torgny Hasås

 

Kontakt

Alle henvendelser til Markarådet kan sendes til sekretariatet på epost.

Sekretær for Markarådet er Anine Eitrem Landmark.

Arbeidsutvalget

Leder: Gunn Cecilie Ringdal

Nestleder: Hans-Petter Aas

Medlemmer: Håvard S. Abrahamsen, Hanne Opdan og Helge Lindstad

 

Neste møte

Dato: Fredag 16. juni
Tid: kl. 10-14
Sted: Ikke bestemt

Protokoller 2022 Markarådet