Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Vår telefontid

Vi har telefontid  melllom kl 12:00–14:00 for å få meir kapasitet til skriftleg sakshandsaming.

Les meir her ... 


Publisert 12.10.2023

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF.

Det er ledige verv for leiar og vara for leiar i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF – sjukehusa i Molde og  Kristiansund frå 1. januar 2024.


Publisert 22.03.2023

Ny rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert ein rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga.


Publisert 08.03.2023

TryggEst - tiltak for komptanseheving mot vald

No kan kommunane søke stimuleringsmidlar til å starte opp med TryggEst i sin kommune. Søknadsfristen er 31. mars 2023. Vi vil oppfordre kommunar som enno ikkje bruker dette verktøyet om å vurdere å starte opp.


Publisert 20.01.2023

Tilskotswebinar

Statsforvaltaren forvaltar mange millionar kroner som kommunane kan søke på og nytte i sine helse-, omsorg- og sosialtenester. Her finn de innspilling av eit webinar om tilskota.


Publisert 15.12.2022

Elektronisk ID (eID) til flyktningar frå Ukraina

Ukrainske flyktningar som har søkt om, eller fått innvilga, kollektivt vern kan skaffa seg eID. Dei får då tilgang til offentlege tenester.


Publisert 10.10.2022

Klage på helsehjelp?

Du kan klage til Statsforvaltaren viss du ikkje er nøgd med helsehjelpa du har fått. Du kan også klage på manglande helsehjelp, eller viss du meiner at du har rettar som ikkje er oppfylte.


Publisert 22.06.2022

Seksualisert vold i krig og konflikt

Seksualisert vald blir brukt som våpen i krigen i Ukraina. Korleis kan vi hjelpe dei som har opplevd dette, og som har komme til Norge?


Publisert 18.02.2022, Sist endret 04.11.2022

Nye telefontider

Vi ønsker å jobbe raskare med saka di og innfører telefontid mellom klokka 12.00 og 14.00.


Publisert 18.11.2021

Ønsker møte med Molde kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har kalla Molde kommune inn til møte. Temaet er kommunen sine helse- og omsorgstenester til personar som har ei utviklingshemming.


Publisert 20.06.2019

Tverretatleg samarbeid for betre levekår i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal etablerte i januar 2019 Levekårsnettverket. Målet for eit slikt tverretatleg samarbeid er å skape eit forum der statlege og regionale aktørar kan samarbeide om oppgåveløysingar for å kunne gi koordinerte tenester til kommunane på velferdsområdet.