Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 06.09.2023

E-læring: barnehagefagleg grunnkompetanse

E-læring i barnehagefagleg grunnkompetanse er eit interaktivt tilbod til assistentar og andre tilsette i barnehagar. Tilbodet er gratis og lett tilgjengeleg frå både mobiltelefon og datamaskin.


Publisert 30.08.2023

«Jeg vet» - viktig læringsressurs til bruk i barnehagar og skolar

«Jeg vet» er ein kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpassa opplæring i barnehagar og skolar om mobbing, vald og overgrep.


Publisert 23.01.2023

Fagsamling for barnehage, barnevern og skule

31. mai til 1. juni i år vert det fagsamling for barnehage, barnevern og skule. Sett av tida i kalenderen! 


Publisert 23.01.2023

Webinar 14. februar 2023

Vi innviterer til webinar med aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule.


Publisert 18.01.2023

Regjeringa vil ha mange fleire barnehagelærarar i barnehagen

Regjeringa ønsker at fleire barn skal gå i barnehage. Samtidig vil dei auke kvaliteten på innhaldet i barnehagen. I dag la regjeringa fram sin nye barnehagestrategi.


Publisert 15.11.2022

Kompetansepakke om inkluderande praksis

Målet med denne kompetansepakka er å oppnå ein meir inkluderande praksis og ein kultur for mangfald.


Publisert 15.11.2022

BASIL - årsmelding for barnehagar pr 15.12.2022

Basil opnar for kommunane 18. november.


Publisert 29.06.2022

Nytt til barnehagestart 2022

Her finn de oversikt over endringar og nyheiter for barnehagar.


Publisert 16.03.2022, Sist endret 16.08.2022

Barnehagekonferansen 2022

Barnehagekonferansen 2022 vert arrangert på Scandic Parken Hotel Ålesund 27. – 28. oktober. Konferansen er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.


Publisert 17.02.2022

Fakta om barnehagar 2021

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet nye tal om stoda i norske barnehagar.