Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 18.07.2018

Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen er vedteken

Stortinget har vedteke ei nasjonal bemanningsnorm for barnehagar.  Norma skal innførast 1. august 2018, men det vert lagt opp til ei overgangsordning fram til 1. august 2019.


Publisert 18.07.2018

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Den pedagogiske bemanninga i barnehagen er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1.


Publisert 10.04.2018

Kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar

Det nasjonale prøveprosjektet er vidareført, og ikkje-kommunale barnehageeigarar som har barnehagar i meir enn ein kommune kan søke om midlar.  Søknadsfrist er 4. mai 2018.


Publisert 06.02.2018

Vidareutdanning for barnehagelærarar 2018

Søknadsfrist er 1. mars!


Publisert 29.01.2018

Regionale møte med kommunane

Dei årlege regionale møta er under gjennomføring og vi inviterer til dialog om sentrale tema.


Publisert 18.01.2018

Svømming i barnehage 2018

Tilskot til svømming i barnehagar 2018 - søknadsfrist 1. april.


Publisert 10.01.2018

Implementering av ny rammeplan, regionale samlingar

Det blir halde regionale samlingar om implementering av ny rammeplan 13. og 14. februar 2018.


Publisert 19.04.2017

Inkluderande barnehage- og skulemiljø - fylkessamling 31.mai - 1. juni 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til fylkessamling


Publisert 11.01.2017

Tilskot - tiltak for å styrke den norskspråklige utviklinga for minoritetsspråklige barn i barnehage

TIlskot - tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage


Publisert 24.11.2015

Møte om barnehagetilskot - Lysark

Tilskott barnehage

Tysdag 17.11.2015 arrangerte Fylkesmannen informasjonsmøte for kommunar og barnehageeigarar om ny "Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager".