Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 15.06.2021

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur skal deles ut i år.


Publisert 15.06.2021

Smittevernfagleg forsvarleg drift i barnehagar og skular - rettleiing

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdaningsdirektoratet har utarbeidd rettleiing som kan vere til hjelp i vurderingane om smittevernforsvarleg drift i barnehagar og skular.


Publisert 21.05.2021

Opnar for grønt lys i trafikklysmodellen

Frå 27. mai kan lokale smittevernmyndigheiter vurdere om barnehagar og skolar i områdar med lite smitte kan gå til grønt nivå.


Publisert 07.05.2021

Sårbare barn og unge under pandemien - ny rapport

Regjeringa har opprett ei koordineringsgruppe som skal følgje opp tilbodet til sårbare barn og unge under pandemien. No er den trettande rapporten frå gruppa offentleg.


Publisert 26.03.2021

Oppdatert smitteveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole oppdatert. Endringane vil gjelde frå 12. april 2021.


Publisert 26.03.2021

BARNEHAGEKONFERANSEN 2021 - UTSATT

Den årlege Barnehagekonferansen som vert arrangert av Statsforvaltaren i M & R, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet i M & R er utsett til 2022.


Publisert 09.03.2021

Barnehagar mot 2030

Kunnskapsministeren inviterer barnehagesektoren til felles innsats for å løfte kvaliteten fram mot 2030.


Publisert 08.03.2021

Mat og måltider i barnehagen under koronapandemien

Koronapandemien har ført til ekstraordinære tiltak i ett år. Mange steder har dette resultert i full stopp i matserveringen. Det er ønskelig at de som per nå ikke har noe mattilbud allikevel prioriterer grønnsaker, frukt og melk, samt har et tilbud til barn som har glemt matpakke.


Publisert 05.03.2021

Oppdatert rettleiar frå Bufdir

Bufdir har oppdatert rettleiaren om korleis barnehagar, skolar og SFO kan handtere bekymring for at tilsette har utsett barn for vald eller seksuelle overgrep.


Publisert 22.02.2021

Ekstraordinær innsamling i BASIL/GSI

Det vil i løpet av mars/april vere ei ekstraordinær datainnsamling gjennom BASIL/GSI for å få oppdatert kunnskap om konsekvensane av lokale smitteutbrudd for tilbodet til barn og unge