Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 08.02.2022

Kompetansepakke om barnehagemiljø

Kompetansepakken skal hjelpe tilsette og leiarar i barnehagen til å auke kompetansen sin om trygt og godt barnehagemiljø.


Publisert 08.02.2022

Vidareutdanning for barnehagelærarar og styrarar

Barnehagelærarar som jobbar og er tilsett i ein barnehage kan no søke på vidareutdanning. Søknadsfristen er 1. mars.


Publisert 28.01.2022

Økonomisk tilsyn med private barnehagar

Udir fører økonomisk tilsyn med private barnehagar frå 1. januar 2022.


Publisert 25.01.2022

Spørsmål til Barnehage-Norge 2021

SINTEF gjennomfører på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet ein årleg spørjing i barnehagesektoren.


Publisert 14.01.2022

Informasjon om korona

Det er ikkje lenger forskriftsfesta nasjonale gule og raude tiltaksnivå i barnehagar og skular.


Publisert 21.12.2021

Treng du tips til arbeidet med forebygging mot vald og livsmeistring i barnehage og skole?

…..da kan nettressursane «Eg veit» og «Snakke med barn» være noko for deg…


Publisert 17.12.2021

Nytt frå nyttår 2022

Her finn du ein oversikt over endringar og nyheiter for barnehage og skule. 


Publisert 17.08.2021

Testing kan bidra til at barn og unge slepp smittekarantene

Vaksinedekninga er aukande og no kan smittekarantene for barn og unge i mange tilfelle erstattast av testing.


Publisert 30.06.2021

Barnehagar mot 2030 - stategi for barnehagekvalitet

Alle barn skal få eit godt barnehagetilbod, same kor dei bor og i kva for barnehage dei har plass.


Publisert 15.06.2021

Nytt til årets barnehagestart

Her finn du nytt til barnehagestart 2021.