Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


27.01.2021

Skolemiljøtilsyn avdekket flere regelverksbrudd

Her kan du lese om Statsforvalterens tilsyn etter opplæringsloven kapittel 9 A, som gjelder skolens aktivitetsplikt og elevenes skolemiljø.


27.01.2021

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Statsforvalteren i Innlandet, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped presenterte tidligere i januar Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Her er opptak fra presentasjonen.


09.12.2020

Basil - Årsmelding for barnehager 2020

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema i Basil.


20.11.2020

Trygt og godt skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Men reglene om hva som skaper et godt skolemiljø kan gjøres enda bedre kjent for elevene, og barn- og ungepanelet har gode forslag til hvordan.


08.11.2020

Anbefaling til videregående; munnbind på trange busser som krysser kommunegrenser

Skoleskyss, sjukehuskapasitet og samordning av koronaregler i regionene våre. Dette var temaer som kom opp da Fylkesmannen hadde møte med alle kommunene i Innlandet, fylkeskommunen og sjukehuset fredag.


06.11.2020

Oppstartkonferanse for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og Fylkesmannen inviterer til regional oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.


03.11.2020

Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19

Kommunene kan søke Fylkesmannen i Innlandet om tilskudd til styrking av infrastruktur og kompetanse til digital hjemmeundervisning. Tilskuddet skal også kunne bidra til å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning. Fristen er allerede 16. november.


28.10.2020

Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling

Enhet for barnehage og opplæring avholdt 9. desember digital samling med presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling. 


21.10.2020

Nettsseminar: Samisk opplæring

Fylkesmannen i Nordland tilbyr alle skoleeiere i landet nettkurs om samiskopplæring fredag 6.11. klokka 0900-1100. Kurset er åpnet for deltakelse fra hele landet.


16.10.2020

Stenging av barnehager og skoler ved smitteutbrudd

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge.


05.10.2020

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.


28.08.2020

Endringer i barnehageloven

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene skal gjelde fra 1. januar 2021.


28.08.2020

Tilretteleggingsmidler for barnehagelærerutdanning (ABLU)

Ansatte i barnehage som tar barnehagelærerutdanning (ABLU) kan nå søke om tilretteleggingsmidler for studieåret 2020/2021.


26.06.2020

"Våg å se - våg å handle" Kurs om vold og overgrep mot barn

"Våg å se - våg å handle" : Tilbud om gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon. NB: Kurs på Lillehammer, Gjøvik og Tynset er avlyst!


22.06.2020

Svømmetilskudd for barnehagebarn og minoritetsspråklige som omfattes av grunnopplæringen

Etter utgåtte søknadsfrister har Fylkesmannen fortsatt midler for svømmetilskudd til disposisjon - Søk nå!


19.06.2020

Avklaring fra Kunnskapsdepartementet angående stenging i sommerferien for barnehager og skoler/SFO

Det har kommet oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet angående barnehagenes tilbud for sommeren (Se nederst i artikkelen).


17.06.2020

Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.


12.06.2020

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen sendes til behandling hos Fylkesmannen. 


11.06.2020

Ekstraordinær GSI og BASIL innsamling

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager grunnet korona vil det i tidsrommet 11.-18. juni foregå en ekstra datainnsamling i GSI og BASIL. FRISTEN ER UTSATT TIL 25. JUNI


09.06.2020

Tilskudd til lekeressurs og nyutdannede barnehagelærere

Fylkesmannen i Innlandet har fått midler til implementering av rammeplanen og har for 2020 besluttet å lyse ut kr 1 400 000 til ikke- kommunale og kommunale barnehager i Innlandet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel