Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


17.01.2022

Kommunene skal igjen bestemme tiltaksnivået i skole og barnehage

Regjeringen opphever det nasjonale forskriftsfestede gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Hvis kommunen ut fra den lokale situasjonen vurderer at det er nødvendig med et høyere tiltaksnivå enn grønt, må de beslutte dette lokalt.


13.01.2022

Kompetanepakke om trygt og godt skolemiljø

Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i skolen til å øke sin kompetanse om trygt og godt skolemiljø.


12.01.2022

Kompetansepakke om barnehagemiljø

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen, og sørge for at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


22.12.2021

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en kort oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole.


13.12.2021

Resultatet fra årets siste tilsyn er klart - Tilsyn med skolemiljø i Våler og Øyer kommuner

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i to kommuner senhøsten 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen.


10.12.2021

Fagdag for lærere i norsk i grunnskolen

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fagdag for lærere i norsk i grunnskolen.


07.12.2021

Svømmetilskudd barnehage 2021 - Rapportering.

Mottakere av svømmetilskudd for barnehager for 2021 skal innen 10. januar 2022 levere en rapport til Statsforvalteren i Innlandet.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


29.11.2021

Regjeringen har satt inn tiltak mot omikronvarianten

Det er innført nye tiltak for å bremse spredningen av omikronvarianten når den kommer til landet - blant annet 10 dagers smittekarantene der det er mistanke om omikron.  


18.11.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Statsforvalteren i Innlandet har nominert én skole fra Innlandet til Dronning Sonjas skolepris 2021. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


12.11.2021

BASIL 2021 - Årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


11.11.2021

Tilsyn med skolemiljø i Gran og Østre Toten kommuner

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i to kommuner høsten 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen


28.10.2021

Webinar om vold og overgrep mot barn

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold.


22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


15.10.2021

Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehagene

Statsforvalteren har ført tilsyn med Eidskog og Åsnes kommuner. Tema har vært spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det er kommunenes ansvar å sikre at barna får oppfylt sine rettigheter.


17.09.2021

Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO


10.09.2021, Oppdatert 25.11.2021

Utsatt til 3.mai 2022! Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

NB: Utsatt til 3. mai 2022. Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage.


10.09.2021

Til barnets beste - Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage. Konferansen er utsatt til 3. mai 2022.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel