Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


10.11.2022

BASIL - Årsmeldinger barnehage 2022

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


24.10.2022

Bekymringsfullt fravær - hvordan forebygge og følge opp!

Tematikken omkring bekymringsfullt fravær fra skolen er høyst aktuell om dagen. Det rapporteres stadig om elever som ikke møter på skolen og skoler som opplever det krevende å følge opp.


11.10.2022

Skolefravær: hvordan forstå det - og hva bør gjøres?

Mange elever vegrer seg for å gå på skolen, og dette er utfordrende for eleven, foreldrene og skolen.


05.10.2022

Invitasjon til miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste i saksbehandling

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer to like miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste. Temaet er hvordan barn kan høres og hvordan man kan vurdere og vektlegge hensynet til barnets beste i saksbehandlingen etter barnehageloven.


26.09.2022

Foredrag om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier – med Hedvig Montgomery

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å invitere til foredrag med Hedvig Montgomery om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier.


19.09.2022

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker tettere kontakt med Statsforvalteren

Det kom frem på det andre av totalt 10 dialogmøter med kommunene som Statsforvalteren i Innlandet skal ha i høst. Møtet var lagt til kulturhuset på Otta og alle kommunene møtte med sin kommuneledelse.


14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


02.09.2022

Fagdag om barnehagemiljø

Statsforvalteren inviterer til gratis fagdag om barnehagemiljø 3. oktober på Scandic hotell Lillehammer


16.08.2022

Feil informasjon om midlertidig godkjenning av barnehager

Utdanningsdirektoratet har dessverre gått ut med feil informasjon om at kommunen kan få mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og at de kan nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.


05.08.2022

BASIL - Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.
Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 17. oktober 2022.


02.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Å ta hensyn til barnets beste er et rettslig prinsipp ved alle handlinger som berører og angår barn. Hvordan kan vi jobbe med dette i skolemiljøsaker? Det har Statsforvalteren i Innlandet laget to kortfilmer om.


26.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole som gjelder fra oppstart høsten 2022


26.07.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter som er gjeldende fra start av nytt barnehageår fra høsten 2022


25.06.2022

Kommunalsjefsamling Velferd Innlandet

Vi inviterer til kommunalsjefsamling Velferd Innlandet.


07.06.2022

Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.


24.05.2022

Filmer om barnehagemiljø

Statsforvalteren i Innlandet har laget fire filmer om psykososialt barnehagemiljø.


11.05.2022

Psykososialt barnehagemiljø - Oppsummering av samling på Hamar 3.mai

Trygt og godt barnehagemiljø var tema for samlingen med barnehagesektoren i Innlandet på Hamar 3.mai.


02.05.2022

Det er snart på tide å sette standpunktkarakter i grunnopplæringen!

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


25.04.2022

SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel