Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole som gjelder fra oppstart høsten 2022


Publisert 02.05.2022

Det er snart på tide å sette standpunktkarakter i grunnopplæringen!

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


Publisert 10.03.2022

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2022

Kommunene kan søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


Publisert 10.12.2021

Fagdag for lærere i norsk i grunnskolen

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fagdag for lærere i norsk i grunnskolen.


Publisert 18.11.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Statsforvalteren i Innlandet har nominert én skole fra Innlandet til Dronning Sonjas skolepris 2021. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


Publisert 25.08.2021

Tilsyn med skolenes meldeplikt til barneverntjenesten avdekket regelverksbrudd

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolene i Øyer kommune. Tema for tilsynet har vært skolenes meldeplikt til barneverntjenesten.


Publisert 25.06.2021

Nytt til skolestart høst 2021

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart høst 2021.


Publisert 17.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


Publisert 10.06.2021

Rammeplan for SFO

Fra 1. august 2021 får SFO (skolefritidsordning) sin egen rammeplan.


Publisert 30.04.2021

Standpunktvurdering våren 2021 i grunnopplæringa

Våren er her, og det nærmer seg standpunktvurdering i grunnopplæringen!
Vurderingsforskiften er revidert, og Utdanningsdirektoratet har publisert veiledning.