Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 07.05.2024

Standpunktkarakterer i grunnopplæringen

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


Publisert 27.02.2024

Digitale møter om ny opplæringslov

I uke 11 og 12 inviteres skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående opplæring til digitale møter om ny opplæringslov.


Publisert 21.02.2024

Nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Torsdag 18. april 2024 inviteres lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående skole til konferanse om fagfornyelsen.


Publisert 19.02.2024

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2024 - utlysning

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


Publisert 12.02.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Statsforvalteren viser til e-post som er sendt til kommunene 29.09.2023 med henvisning til udir.no der oppdatert informasjon om ny opplæringslov finnes.


Publisert 18.10.2023

Fritak for opplæringsplikten i grunnskolen

Etter opplæringsloven § 2-1 første ledd har elever plikt til grunnskoleopplæring og en rett til offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven og tilhørende forskrifter.


Publisert 16.10.2023

Kartleggingsprøver for 1. og 3. trinn

Siste frist for gjennomføring av de obligatoriske kartleggingsprøvene for 3. trinn er 27. oktober 2023. 


Publisert 09.10.2023

Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk for videregående opplæring.


Publisert 20.09.2023

Elevundersøkelsen 2023

Høsten 2023 innfører Udir et nytt system for å administrere og gjennomføre Elevundersøkelsen. Systemet er pilotert og utviklet i dialog med skoleeiere og skoler.


Publisert 06.09.2023

Utvidet søknadsfrist – Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Statsforvalteren har fortsatt igjen tilskuddsmidler.
Søknader blir behandlet fortløpende.