Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Innlandet.


Publisert 23.03.2023

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinarer om regelverket i opplæringsloven

Vi har elevens rettsikkerhet som ledetråd når vi inviterer til kompetanseheving på noen utvalgte områder innen opplæringsloven. I tre digitale møter vil vi snakke om bestemmelser knyttet til standpunktkarakterer, spesialundervisning, skoleskyss og skolebytte. Målgruppene for disse webinarene er skoleeiere og rektorer.


Publisert 22.02.2023

Elevundersøkelsen 2022

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt henvendelser om at kommuner/skoler får se færre resultater fra elevundersøkelsen i år. 


Publisert 21.02.2023

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


Publisert 10.02.2023

Antall elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø øker

Den nasjonale elevundersøkelsen fra 2022 viser at andelen elever som opplever mobbing blir større. Resultatene for elevene i Innlandet følger trenden med en økning på 0,5 til 2,2%.


Publisert 26.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole som gjelder fra oppstart høsten 2022


Publisert 02.05.2022

Det er snart på tide å sette standpunktkarakter i grunnopplæringen!

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


Publisert 10.12.2021

Fagdag for lærere i norsk i grunnskolen

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fagdag for lærere i norsk i grunnskolen.


Publisert 25.08.2021

Tilsyn med skolenes meldeplikt til barneverntjenesten avdekket regelverksbrudd

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolene i Øyer kommune. Tema for tilsynet har vært skolenes meldeplikt til barneverntjenesten.


Publisert 25.06.2021

Nytt til skolestart høst 2021

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart høst 2021.