Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


18.11.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Statsforvalteren i Innlandet har nominert én skole fra Innlandet til Dronning Sonjas skolepris 2021. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


12.11.2021

BASIL 2021 - Årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


11.11.2021

Tilsyn med skolemiljø i Gran og Østre Toten kommuner

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i to kommuner høsten 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen


28.10.2021

Webinar om vold og overgrep mot barn

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold.


22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


15.10.2021

Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehagene

Statsforvalteren har ført tilsyn med Eidskog og Åsnes kommuner. Tema har vært spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det er kommunenes ansvar å sikre at barna får oppfylt sine rettigheter.


17.09.2021

Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO


10.09.2021, Oppdatert 25.11.2021

Utsatt til våren 2022! Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

NB: Utsatt til våren 2022. Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage.


10.09.2021

Til barnets beste - Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage.


01.09.2021, Endra 01.09.2021

Digital samling om skolemiljø - Aktivitetsplikten i praksis

Statsforvalteren arrangerer 28. september årets andre digitale samling om skolens arbeid med skolemiljø og aktivitetsplikten.


25.08.2021

Tilsyn med skolenes meldeplikt til barneverntjenesten avdekket regelverksbrudd

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolene i Øyer kommune. Tema for tilsynet har vært skolenes meldeplikt til barneverntjenesten.


17.08.2021

Informasjonsfilm om Statsforvalterens saksbehandling i 9A saker

Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser.


12.08.2021

Ny utlysning - midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Statsforvalteren har igjen midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Kommunene oppfordres til å søke.


10.08.2021

Informasjonsfilm om retten til et trygt og godt skolemiljø

Nå er det skolestart og elevene kommer tilbake til skolen etter en lang sommerferie. Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. 


25.06.2021

Nytt til skolestart høst 2021

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart høst 2021.


25.06.2021

Nytt fra barnehagestart høst 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2021


22.06.2021

Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? 


21.06.2021

Tilsyn med Glommasvingen skole avdekket flere regelverksbrudd

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i Sør-Odal kommune våren 2021. Tema for tilsynet har vært skolens arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen. 


18.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel