Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan. 


21.02.2024

Videreutdanning – bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2024

15. mars er fristen for barnehage- og skoleeiere til å bekrefte deltakelse i Utdanningsdirektoratet sitt søknadssystemet for vårsemesteret 2024.


21.02.2024

Nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Torsdag 18. april 2024 inviteres lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående skole til konferanse om fagfornyelsen.


19.02.2024

Fagdager om barnehagemiljø

Statsforvalteren arrangerer fagdager om barnehagemiljø 18. og 19. april på Lillehammer og Elverum.


19.02.2024

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2024 - utlysning

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


13.02.2024

Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen

Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet. 


12.02.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Statsforvalteren viser til e-post som er sendt til kommunene 29.09.2023 med henvisning til udir.no der oppdatert informasjon om ny opplæringslov finnes.


06.02.2024

Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024

Statsforvalteren i Innlandet inviterer skoleeiere og barnehagemyndighet i Innlandet til to-dagers samling på Hamar 11. - 12. september 2024.


23.01.2024

Flere elever i Innlandet opplever mobbing i skolen

Det viser tallene fra Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse for 2023. Innlandet følger den nasjonale trenden, både på 7. trinn og 10. trinn.


13.01.2024

Dovre har verdier for framtida

I Dovre er skolen et pulspunkt – med en rykende fersk suksess som Statsforvalteren ville markere på kommunebesøket. Jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer, jo oftere kommer man til landsfinalen i NRKs Klassequiz!


10.01.2024

Utlysning av midler til svømmeopplæring for barn i barnehage 2024

Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager for 2024.


08.01.2024

Bli med på Tilskuddskonferansen 2024

Torsdag 11.01.24. holdt vi informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet Helse og omsorg, Barnehage og opplæring og enhet Sosial forvalter. 


21.12.2023

Rapportering på svømmetilskudd barnehage 2023

Barnehager, kommuner og organisasjoner som i 2023 har blitt tildelt svømmetilskudd til barnehagebarn bes nå om å rapportere på bruken av midlene.


29.11.2023

BASIL 2023 - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Alle barnehager i Innlandet som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Basil åpner 1. desember for barnehagene. Kommuner skal rapportere på opplysninger i eget kommuneskjema.


23.11.2023

Nord-Fron

Skolestruktur er et tema som diskuteres mye i Nord-Fron om dagen. Dette var også et veldig aktuelt tema for ungdommene i det nye ungdomsrådet i kommunen. Statsforvalteren fikk møte ungdomsrådet, NAV Midt-Gudbrandsdal, kommuneledelsen og besøkte Vinstra park da Statsforvalteren besøkte kommunen 22. november. 


22.11.2023

H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 


17.11.2023

BASIL - Kommunens oppgaver før årsrapportering

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2023 skal levere årsmeldingsskjema. Kommunen kan sjekke at alle barnehager ligger i BASIL fra og med 17. november. 


17.11.2023

Eli Blakstad blir statssekretær i Barne- og familiedepartement

Velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Eli Blakstad (60) fra Sør-Fron, er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP).


15.11.2023

Ny dato - Webinar om skoleskyss og skolebytte

Det har beklageligvis vært oppgitt feil dato til dette arrangementet. Webinaret er flyttet til 16. november.


03.11.2023

Rapport fra elevpanelet

Agnes Vestad (10.trinn) fra Ringsaker og Hans Martin Melby (9. trinn) fra Kongsvinger, har skoleåret 2022/2023 vært deltakere i kunnskapsministerens elevpanel.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel