Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


25.06.2021

Nytt til skolestart høst 2021

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt til skolestart høst 2021.


25.06.2021

Nytt fra barnehagestart høst 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2021


22.06.2021

Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? 


21.06.2021

Tilsyn med Glommasvingen skole avdekket flere regelverksbrudd

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i Sør-Odal kommune våren 2021. Tema for tilsynet har vært skolens arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen. 


18.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


17.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


11.06.2021

Beredskapsbrev 2021 - Arbeidet med sosial kontroll og æresrelatert vold

Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene. Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien.


10.06.2021

Rammeplan for SFO

Fra 1. august 2021 får SFO (skolefritidsordning) sin egen rammeplan.


14.05.2021

Ny utlysning - svømmetilskudd barnehage 2021

Statsforvalteren i Innlandet har fortsatt igjen midler for 2021 til svømmetilvenning for barnehagebarn. Tilskuddet lyses derfor nå ut på nytt.


04.05.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som merker seg ut innen likeverd og inkludering. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005.


30.04.2021

Standpunktvurdering våren 2021 i grunnopplæringa

Våren er her, og det nærmer seg standpunktvurdering i grunnopplæringen!
Vurderingsforskiften er revidert, og Utdanningsdirektoratet har publisert veiledning.


15.04.2021

Resultatet av vinterens skolemiljøtilsyn

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i tre kommuner i første del av 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeider med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen. 


09.04.2021

Webinar om likestilling og inkludering

27. april arrangerer Likestillingssenteret og Høgskolen i Innlandet webinar med tittelen: Barn - ulike og unike 


07.04.2021

Vi dyrker landet - Grønne barnehager i Innlandet

Alle barnehager i Innlandet får nå tilbud om være med på et spennende dyrkingsprosjekt. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Det er ingen påmelding og de lokale bondelagene vil kontakte barnehagene i sine respektive kommuner.


26.03.2021

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole er nå oppdatert, og anbefalingene er gjort tydeligere på mange punkter.


19.03.2021

Barnehager mot 2030

Barnehagesektoren inviteres til en felles innsats for å løfte kvaliteten frem mot 2030


04.03.2021

Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19

Kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviteres til å søke om midler til tiltak som skal gi alle barn og unge lik mulighet til å delta i hjemmeundervisning. Rammen for tildeling i Innlandet er kr. 4 098 000.


26.02.2021

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Kommunene kan søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


25.02.2021

Digital samling om skolemiljø - Aktivitetsplikten i praksis

Statsforvalteren arrangerer en todelt digital samling knyttet til skolens arbeid med skolemiljø og aktivitetsplikten. 


24.02.2021

Ekstra datainnhenting i BASIL og GSI

Utdanningsdirektoratet ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021. Ekstra datainnsamlinger for barnehager og grunnskoler gjennomføres i mars. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel