Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.09.2023

Elevundersøkelsen 2023

Høsten 2023 innfører Udir et nytt system for å administrere og gjennomføre Elevundersøkelsen. Systemet er pilotert og utviklet i dialog med skoleeiere og skoler.


13.09.2023

Ny dato - Webinar om skoleskyss og skolebytte

Webinar om skoleskyss og skolebytte i to deler.


06.09.2023

Utvidet søknadsfrist – Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Statsforvalteren har fortsatt igjen tilskuddsmidler.
Søknader blir behandlet fortløpende.


05.09.2023

Konferanse om skolens verdigrunnlag

Høgskolen i Innlandet ønsker med dette velkommen til konferansen «Trenger skolen et verdigrunnlag? Overflødig garnityr eller forutsetning for den gode skole?»


04.09.2023

Sluttrapport Kultur for læring barnehage

Forsknings- og utviklingsarbeidet Kultur for læring (KFL) har vært en felles satsing for utvikling av en kultur for god utvikling og læring for barn og unge i barnehage og skole i gamle Hedmark fylke.


01.09.2023

Nasjonale prøver

I 2022 gjennomførte Statsforvalteren tilsyn med temaet nasjonale prøver. Når dere nå er i gang med nasjonale prøver ønsker vi å trekke frem noen av funnene fra tilsynene slik at dere kan ha ekstra fokus på dette i årets gjennomføring.


29.08.2023

Fagdager høsten 2023 med tema eksamen og vurdering gjennomføres ikke

Det vil ikke bli gjennomført fagdag i norsk, engelsk og matematikk for lærere på ungdomstrinnet eller i norsk vg3. 


29.08.2023

Resultatregnskap for private barnehager 2022

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.


17.08.2023

Trygg trafikk ber foreldre engasjere seg i skoleveien

Det er skolestart og mer enn 60.000 førsteklassinger skal ut i trafikken. Trygg Trafikk ber alle om å være forsiktige i trafikken ­– med en særlig oppfordring til foreldre. – Pass på egne og andres barn, og engasjer deg i barnas skolevei.


16.08.2023

Nytt til SFO høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO som gjelder fra oppstart av nytt skoleår august 2023.


16.08.2023

Nasjonale prøver høsten 2023

Påmelding til nasjonale prøver startet 1. august. Prøvene skal gjennomføres i uke 36-39.


14.08.2023

Barnets beste i skolemiljøsaker

Nå er det skolestart og elevene kommer tilbake til skolen etter en lang sommerferie. Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Det har Statsforvalteren i Innlandet laget to kortfilmer om.


07.08.2023

Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole som gjelder fra oppstart av nytt barnehag- og skoleår høsten 2023.


30.05.2023

Standpunktkarakterer i grunnopplæringen

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


25.05.2023

Lovendringer - Rett til barnekoordinator

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, ble det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.


24.05.2023

H.K.H Kronprinsessen besøker Lillehammer under Litteraturfestivalen

H.K.H Kronprinsesse Mette Marit kommer fredag på besøk til Nordre Ål skole og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. 


08.05.2023

Erfaringskonferanser - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer Statsforvalteren i Oslo og Viken til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.


03.05.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Innlandet.


03.05.2023

Sluttkonferanse for Pilot for programfinansiering

Tre år går fort! Pilot for programfinansiering avsluttes i juni, og vi ferier tre års innsats! 


02.05.2023

Utvidet søknadsfrist - Svømmetilskudd barnehage 2023

Det er  fortsatt mulig å søke tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.
Statsforvalteren har per 2. mai fortsatt tilgjengelige tilskuddsmidler.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel