Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


22.05.2024

Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024

Statsforvalteren i Innlandet inviterer skoleeiere og barnehagemyndighet i Innlandet til to-dagers samling på Scandic hotell Hamar, 11. - 12. september 2024.


13.05.2024

Digitalt møte – ny opplæringslov

Statsforvalteren inviterer skoleeiere til digitalt møte om ny opplæringslov


10.05.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Statsforvalteren viser til e-post som er sendt til kommunene 29.09.2023 med henvisning til udir.no der oppdatert informasjon om ny opplæringslov finnes.


07.05.2024

Standpunktkarakterer i grunnopplæringen

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


19.04.2024

Millioner å vinne: Lager film om å inkludere ungdom bedre

Ungdom som faller utenfor i skole og arbeidsliv er tema når studentene på Den norske TV-skolen lager informasjonsprogram sammen med Statsforvalteren i Innlandet. Hvis vi blir bedre til å inkludere, er det millioner å spare og store menneskelige gevinster å hente.


20.03.2024, Oppdatert 20.03.2024

Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen

Det inviteres til webinar 26. april 2024 kl 11-12.30 som omhandler bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen.


18.03.2024

Opptak av konferanse - Evaluering av implementering av rammeplan for barnehage

8. februar 2024 inviterte Utdanningsdirektoratet til konferanse i Bergen for å markere slutten på evalueringen av implementering av rammeplan for barnehage.


18.03.2024

E-læringskurs om barns rettigheter

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører og angår barn. 


29.02.2024

Randi L. Beitdokken er ny velferdsdirektør

Randi L. Beitdokken har takket ja til å bli ny velferdsdirektør. Hun starter i jobben i løpet av våren.


27.02.2024

Digitale møter om ny opplæringslov

I uke 11 og 12 inviteres skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående opplæring til digitale møter om ny opplæringslov.


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan. 


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan.


21.02.2024

Videreutdanning – bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2024

15. mars er fristen for barnehage- og skoleeiere til å bekrefte deltakelse i Utdanningsdirektoratet sitt søknadssystemet for vårsemesteret 2024.


21.02.2024

Nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Torsdag 18. april 2024 inviteres lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående skole til konferanse om fagfornyelsen.


19.02.2024

Fagdager om barnehagemiljø

Statsforvalteren arrangerer fagdager om barnehagemiljø 18. og 19. april på Lillehammer og Elverum.


19.02.2024

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2024 - utlysning

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


13.02.2024

Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen

Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet. 


12.02.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Statsforvalteren viser til e-post som er sendt til kommunene 29.09.2023 med henvisning til udir.no der oppdatert informasjon om ny opplæringslov finnes.


06.02.2024

Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024

Statsforvalteren i Innlandet inviterer skoleeiere og barnehagemyndighet i Innlandet til to-dagers samling på Hamar 11. - 12. september 2024.


23.01.2024

Flere elever i Innlandet opplever mobbing i skolen

Det viser tallene fra Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse for 2023. Innlandet følger den nasjonale trenden, både på 7. trinn og 10. trinn.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel