Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

23.03.2023

Samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere

Statsforvalteren i Innlandet ved Barnehage og opplæring inviterer til en felles samling for barnehagemyndighet og private og offentlige skoleeiere, på Scandic Lillehammer hotell 30. - 31. august.


23.03.2023

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinarer om regelverket i opplæringsloven

Vi har elevens rettsikkerhet som ledetråd når vi inviterer til kompetanseheving på noen utvalgte områder innen opplæringsloven. I tre digitale møter vil vi snakke om bestemmelser knyttet til standpunktkarakterer, spesialundervisning, skoleskyss og skolebytte. Målgruppene for disse webinarene er skoleeiere og rektorer.


06.03.2023

Behandling av søknader om videreutdanning for studieåret 23/24

Barnehage- og skoleeier har nå tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet. Fristen er 15. mars.


22.02.2023

Elevundersøkelsen 2022

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt henvendelser om at kommuner/skoler får se færre resultater fra elevundersøkelsen i år. 


21.02.2023

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


10.02.2023

Antall elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø øker

Den nasjonale elevundersøkelsen fra 2022 viser at andelen elever som opplever mobbing blir større. Resultatene for elevene i Innlandet følger trenden med en økning på 0,5 til 2,2%.


06.02.2023

Videreutdanning i barnehage og skole

Fra 1. februar er det mulig for ansatte i barnehager og skoler å søke på videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog. 


03.02.2023

Innlandets skolekonferanse 2023

Intensjonen med Innlandets skolekonferanse er å inspirere og støtte skoler og kommuner/fylkeskommune i arbeidet med å realisere intensjonene i LK20.


24.01.2023

Svømmetilskudd barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 


09.01.2023

Tilskuddskonferansen 2023

Tilskuddskonferansen 2023 ble gjennomført fredag 06.01.2023. Presentasjonene og webinaret finner du i denne saken.


20.12.2022

Nytt fra nyttår 2023

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt fra 2023 for barnehage og skole.


13.12.2022

Høring og høringskonferanser om kompetanse- og karriereutvikling for barnehage og skole (NOU 2022:13)

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2023.


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


10.11.2022

BASIL - Årsmeldinger barnehage 2022

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


24.10.2022

Bekymringsfullt fravær - hvordan forebygge og følge opp!

Tematikken omkring bekymringsfullt fravær fra skolen er høyst aktuell om dagen. Det rapporteres stadig om elever som ikke møter på skolen og skoler som opplever det krevende å følge opp.


11.10.2022

Skolefravær: hvordan forstå det - og hva bør gjøres?

Mange elever vegrer seg for å gå på skolen, og dette er utfordrende for eleven, foreldrene og skolen.


05.10.2022

Invitasjon til miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste i saksbehandling

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer to like miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste. Temaet er hvordan barn kan høres og hvordan man kan vurdere og vektlegge hensynet til barnets beste i saksbehandlingen etter barnehageloven.


26.09.2022

Foredrag om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier – med Hedvig Montgomery

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å invitere til foredrag med Hedvig Montgomery om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier.


19.09.2022

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker tettere kontakt med Statsforvalteren

Det kom frem på det andre av totalt 10 dialogmøter med kommunene som Statsforvalteren i Innlandet skal ha i høst. Møtet var lagt til kulturhuset på Otta og alle kommunene møtte med sin kommuneledelse.


14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel