Barnehage

Oppdatert 02.01.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen sikre barnas behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Dei skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Dette kan til dømes vere utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom du oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må du melde frå til styrar i barnehagen. I alvorlege tilfelle må styrar melde frå til barnehageeigar.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2023

Svømmetilskudd barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 


Publisert 10.11.2022

BASIL - Årsmeldinger barnehage 2022

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


Publisert 05.10.2022

Invitasjon til miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste i saksbehandling

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer to like miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste. Temaet er hvordan barn kan høres og hvordan man kan vurdere og vektlegge hensynet til barnets beste i saksbehandlingen etter barnehageloven.


Publisert 02.09.2022

Fagdag om barnehagemiljø

Statsforvalteren inviterer til gratis fagdag om barnehagemiljø 3. oktober på Scandic hotell Lillehammer


Publisert 05.08.2022

BASIL - Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.
Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 17. oktober 2022.


Publisert 26.07.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter som er gjeldende fra start av nytt barnehageår fra høsten 2022


Publisert 24.05.2022

Filmer om barnehagemiljø

Statsforvalteren i Innlandet har laget fire filmer om psykososialt barnehagemiljø.


Publisert 11.05.2022

Psykososialt barnehagemiljø - Oppsummering av samling på Hamar 3.mai

Trygt og godt barnehagemiljø var tema for samlingen med barnehagesektoren i Innlandet på Hamar 3.mai.


Publisert 11.05.2022

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, småtrinnet i skole og helsestasjon.


Publisert 27.01.2022

Svømmetilskudd for barnehager 2022

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan også i 2022 søke Statsforvalteren om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.