Barnehage

Oppdatert 10.12.2021

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.05.2022

Filmer om barnehagemiljø

Statsforvalteren i Innlandet har laget fire filmer om psykososialt barnehagemiljø.


Publisert 11.05.2022

Psykososialt barnehagemiljø - Oppsummering av samling på Hamar 3.mai

Trygt og godt barnehagemiljø var tema for samlingen med barnehagesektoren i Innlandet på Hamar 3.mai.


Publisert 11.05.2022

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, småtrinnet i skole og helsestasjon.


Publisert 27.01.2022

Svømmetilskudd for barnehager 2022

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan også i 2022 søke Statsforvalteren om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.


Publisert 12.01.2022

Kompetansepakke om barnehagemiljø

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen, og sørge for at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.


Publisert 07.12.2021

Svømmetilskudd barnehage 2021 - Rapportering.

Mottakere av svømmetilskudd for barnehager for 2021 skal innen 10. januar 2022 levere en rapport til Statsforvalteren i Innlandet.


Publisert 12.11.2021

BASIL 2021 - Årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


Publisert 15.10.2021

Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehagene

Statsforvalteren har ført tilsyn med Eidskog og Åsnes kommuner. Tema har vært spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det er kommunenes ansvar å sikre at barna får oppfylt sine rettigheter.


Publisert 10.09.2021

Til barnets beste - Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage. Konferansen er utsatt til 3. mai 2022.


Publisert 25.06.2021

Nytt fra barnehagestart høst 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2021