Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta vare på barnets behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Barnehagens tilsette skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Døme på krenkingar er utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom tilsette oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må dei melde frå til styraren i barnehagen. I alvorlege tilfelle skal styrar melde frå til barnehageeigar.

Kommunens ansvar

Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Ut over foreldrebetalinga har kommunen eit ansvar for å finansiere barnehagane, og kommunen gir tilskot til godkjende private barnehagar.

Det er barnehagemyndigheita i den enkelte kommune (bydel i Oslo) som skal sjå til at både kommunale og private barnehagar blir drivne i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheita skal gi rettleiing og føre tilsyn.

Statsforvaltaren rettleiar og fører tilsyn

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og barnehagar etter barnehagelova, og fører tilsyn med kommunen (bydel i Oslo) som barnehagemyndigheit etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren kan i særlege tilfelle føre tilsyn med éin enkelt barnehage.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter reglane i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Dersom du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje har gitt deg medhald i klagen din, skal klagen bli send vidare til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Vis meir


Publisert 18.03.2024

Opptak av konferanse - Evaluering av implementering av rammeplan for barnehage

8. februar 2024 inviterte Utdanningsdirektoratet til konferanse i Bergen for å markere slutten på evalueringen av implementering av rammeplan for barnehage.


Publisert 19.02.2024

Fagdager om barnehagemiljø

Statsforvalteren arrangerer fagdager om barnehagemiljø 18. og 19. april på Lillehammer og Elverum.


Publisert 10.01.2024

Utlysning av midler til svømmeopplæring for barn i barnehage 2024

Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager for 2024.


Publisert 21.12.2023

Rapportering på svømmetilskudd barnehage 2023

Barnehager, kommuner og organisasjoner som i 2023 har blitt tildelt svømmetilskudd til barnehagebarn bes nå om å rapportere på bruken av midlene.


Publisert 29.11.2023

BASIL 2023 - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Alle barnehager i Innlandet som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Basil åpner 1. desember for barnehagene. Kommuner skal rapportere på opplysninger i eget kommuneskjema.


Publisert 17.11.2023

BASIL - Kommunens oppgaver før årsrapportering

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2023 skal levere årsmeldingsskjema. Kommunen kan sjekke at alle barnehager ligger i BASIL fra og med 17. november. 


Publisert 05.10.2023

Samlinger med barnehagemyndigheter 2023

Statsforvalteren har i løpet av 2023 gjennomført fire samlinger for barnehagemyndighetene i Innlandet. Vi tok kontakt med kommunene og ba om innspill på temaer som barnehagemyndighetene i de ulike kommunene ønsket å ta opp. Statsforvalteren hadde også noen temaer som vi ønsket å sette på dagsorden.


Publisert 05.10.2023

Filmer om barnehagemiljø

I 2022 lagde Statsforvalteren i Innlandet fire filmer om endringer i barnehageloven. Endringene gjaldt det psykososiale barnehagemiljøet i lovens kapittel VIII.


Publisert 29.08.2023

Resultatregnskap for private barnehager 2022

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.


Publisert 24.01.2023

Svømmetilskudd barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.