Barnehage

Oppdatert 02.01.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis du oppdager at et barn ikke har det bra, må du melde fra til styrer i barnehagen. I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier.  

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2023

Svømmetilskudd barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 


Publisert 10.11.2022

BASIL - Årsmeldinger barnehage 2022

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


Publisert 05.10.2022

Invitasjon til miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste i saksbehandling

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer to like miniforedrag om barnets rett til å bli hørt og barnets beste. Temaet er hvordan barn kan høres og hvordan man kan vurdere og vektlegge hensynet til barnets beste i saksbehandlingen etter barnehageloven.


Publisert 02.09.2022

Fagdag om barnehagemiljø

Statsforvalteren inviterer til gratis fagdag om barnehagemiljø 3. oktober på Scandic hotell Lillehammer


Publisert 05.08.2022

BASIL - Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.
Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 17. oktober 2022.


Publisert 26.07.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter som er gjeldende fra start av nytt barnehageår fra høsten 2022


Publisert 24.05.2022

Filmer om barnehagemiljø

Statsforvalteren i Innlandet har laget fire filmer om psykososialt barnehagemiljø.


Publisert 11.05.2022

Psykososialt barnehagemiljø - Oppsummering av samling på Hamar 3.mai

Trygt og godt barnehagemiljø var tema for samlingen med barnehagesektoren i Innlandet på Hamar 3.mai.


Publisert 11.05.2022

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, småtrinnet i skole og helsestasjon.


Publisert 27.01.2022

Svømmetilskudd for barnehager 2022

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan også i 2022 søke Statsforvalteren om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.