Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 12.01.2022

Kompetansepakke om barnehagemiljø

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen, og sørge for at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.


Publisert 07.12.2021

Svømmetilskudd barnehage 2021 - Rapportering.

Mottakere av svømmetilskudd for barnehager for 2021 skal innen 10. januar 2022 levere en rapport til Statsforvalteren i Innlandet.


Publisert 12.11.2021

BASIL 2021 - Årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.


Publisert 15.10.2021

Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehagene

Statsforvalteren har ført tilsyn med Eidskog og Åsnes kommuner. Tema har vært spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det er kommunenes ansvar å sikre at barna får oppfylt sine rettigheter.


Publisert 10.09.2021

Til barnets beste - Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage. Konferansen er utsatt til 3. mai 2022.


Publisert 25.06.2021

Nytt fra barnehagestart høst 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2021


Publisert 22.06.2021

Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? 


Publisert 18.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


Publisert 14.05.2021

Svømmetilskudd barnehage 2021 - utvidet søknadsfrist med løpende behandling

Statsforvalteren i Innlandet hadde tidligere i 2021 igjen midler for tildeling av svømmetilskudd for barnehager og utvidet søknadsfristen. Søknadsprosessen for 2021 er nå avsluttet.


Publisert 07.04.2021

Vi dyrker landet - Grønne barnehager i Innlandet

Alle barnehager i Innlandet får nå tilbud om være med på et spennende dyrkingsprosjekt. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Det er ingen påmelding og de lokale bondelagene vil kontakte barnehagene i sine respektive kommuner.