Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 18.03.2024

Opptak av konferanse - Evaluering av implementering av rammeplan for barnehage

8. februar 2024 inviterte Utdanningsdirektoratet til konferanse i Bergen for å markere slutten på evalueringen av implementering av rammeplan for barnehage.


Publisert 19.02.2024

Fagdager om barnehagemiljø

Statsforvalteren arrangerer fagdager om barnehagemiljø 18. og 19. april på Lillehammer og Elverum.


Publisert 10.01.2024

Utlysning av midler til svømmeopplæring for barn i barnehage 2024

Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager for 2024.


Publisert 21.12.2023

Rapportering på svømmetilskudd barnehage 2023

Barnehager, kommuner og organisasjoner som i 2023 har blitt tildelt svømmetilskudd til barnehagebarn bes nå om å rapportere på bruken av midlene.


Publisert 29.11.2023

BASIL 2023 - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Alle barnehager i Innlandet som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Basil åpner 1. desember for barnehagene. Kommuner skal rapportere på opplysninger i eget kommuneskjema.


Publisert 17.11.2023

BASIL - Kommunens oppgaver før årsrapportering

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2023 skal levere årsmeldingsskjema. Kommunen kan sjekke at alle barnehager ligger i BASIL fra og med 17. november. 


Publisert 05.10.2023

Samlinger med barnehagemyndigheter 2023

Statsforvalteren har i løpet av 2023 gjennomført fire samlinger for barnehagemyndighetene i Innlandet. Vi tok kontakt med kommunene og ba om innspill på temaer som barnehagemyndighetene i de ulike kommunene ønsket å ta opp. Statsforvalteren hadde også noen temaer som vi ønsket å sette på dagsorden.


Publisert 05.10.2023

Filmer om barnehagemiljø

I 2022 lagde Statsforvalteren i Innlandet fire filmer om endringer i barnehageloven. Endringene gjaldt det psykososiale barnehagemiljøet i lovens kapittel VIII.


Publisert 29.08.2023

Resultatregnskap for private barnehager 2022

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.


Publisert 24.01.2023

Svømmetilskudd barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.