Kulturlandskap, miljø og klima

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 06.08.2019

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gjennom SMIL-ordningen gis det tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak.


Publisert 15.01.2019

Kulturlandskapsprisen for Aust-Agder

Prisen for 2018 gjekk til ei heil grend, Øvre Ramse i Tovdal i Åmli kommune.


Publisert 13.07.2018

Flott markering på vakre Furøya

Aust-Agders nye Utvalgte kulturlandskap i Tvedestrand kommune ble åpnet 12. juli.


Publisert 21.06.2018

Aust-Agder har fått et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Vårt nye område er Furøya og Hestøya i Tvedestrand.


Publisert 20.06.2018

Kulturlandskapsdag for landbruksforvaltningen

Vi fikk oppleve det rike utvalgte kulturlandskapet på Vest-Lista i strålende sol og vindstille. 


Publisert 11.06.2018

Kulturlandskapsprisen for Vest-Agder 2018

Repstadtunet i Søgne fikk prisen overrakt av fylkesmann Stein A. Ytterdal på basaren i bygda 1. juni.


Publisert 16.05.2018

Havner på Lista

Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista har gitt ut hefte om havneutbyggingen på Lista.


Publisert 13.03.2017

Vil redde vipa i jordbruksområder

Med enkle tiltak kan bønder ta vare på reir og vipeunger – Norsk ornitologisk forening ønsker samarbeid.


Publisert 03.03.2015

Veiledende enhetspriser - SMIL-tiltak 2015

Hjelp til kostnadsoverslag i søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.


Publisert 07.01.2015

Informasjon om verneverdige bygninger

Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskudd og Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd).