Kulturlandskap, miljø og klima

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 23.06.2021

Utvalgt kulturlandskap Fjotland?

Kan og vil deler av Fjotland i Kvinesdal kommune bli et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket?


Publisert 22.06.2021

Steingjerder på Lista gav kulturlandskapspris

Kulturlandskapsprisen for Agder 2021 gikk til Reinert Kjølleberg.


Publisert 26.03.2021

Klimarådgiving som RMP-tiltak i 2021

Klimarådgiving skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) fra kommende søknadsomgang. Dette er nå avklart av partene i jordbruksoppgjøret i møte 18. mars.


Publisert 18.12.2020

Rekordstor interesse for SMIL-midlene

7 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2020.


Publisert 23.11.2020

Presenterte Landbrukets klimakalkulator for næringen

Over 40 deltok på Norsk landbruksrådgivings digitale møte.


Publisert 02.09.2020

Kulturlandskapsdag i strålende vær i Bygland

Landbruksbyråkrater fikk se gamle bygninger og flott landskap på Skore og Åraksbø.


Publisert 17.06.2020

Endring i regelverket for spesielle miljøtiltak i jordbruket

Nå kan også eier av en landbrukseiendom uten foretak få innvilget SMIL-tilskudd dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.


Publisert 16.06.2020

Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.


Publisert 12.02.2020

Kommunene overtar forvaltningen av utvalgte kulturlandskap

Fylkesmannen arrangerte informasjons- og inspirasjonsmøte.


Publisert 13.09.2019

Flott jubileumsfeiring for utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

10 år med utvalgt kulturlandskap, utviding av området og ny tursykkelrute ble markert i sommer.