Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 02.05.2023

Nytt regionalt miljøprogram (RMP) for perioden 2023–2026

Nytt RMP for jordbruket i Agder er nå fastsatt og ny forskrift trått i kraft – store endringer.


Publisert 14.04.2023

Godt oppmøte til RMP og pizza

Bønder fikk informasjon om endringer i regionalt miljøprogram gjennom tre informasjonsmøter.


Publisert 09.03.2023

Stabile tall for jordbruket i Agder

Søknadene om produksjonstilskudd i 2022 viser lite endring i antall husdyr og dekar fra året før.


Publisert 20.02.2023

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret og mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart.


Publisert 16.02.2023

Produksjonstilskot i jordbruket utbetalt

1812 søkjarar i Agder får til saman 612 mill. kr i ordinært produksjons- og avløysartilskot for 2022.


Publisert 25.01.2023

Forsiktig optimisme på Sørlandssamlinga 2023

Nærmere 300 bønder og andre med tilknytning til jordbruket deltok på Sørlandssamlinga 13.–14. januar.


Publisert 26.09.2022

Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former brukes mye i landbruket, og det er viktig at næringen håndterer plasten riktig og miljøvennlig. 


Publisert 17.08.2022

Luking av landøyda monner!

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune.


Publisert 28.06.2022

Flott dag med prisutdeling i kulturlandskapet i Salmeli

Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen 26. juni.


Publisert 24.06.2022

Jordbrukets beredskapsforum hadde møte om forsyningssituasjonen

Over 15 aktører fra landbruksnæringen i Agder var samlet 10. juni.