Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 23.06.2022

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. Agder fylkeskommunes 2023-bevilgning til drenering er oppbrukt.


Sist endret 10.06.2022

Bekjemp planten landøyda!

Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.


Publisert 04.03.2022

Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i Agder 2021

Stabilt antall jordbruksforetak og arealbruk – flere storfe.


Publisert 16.02.2022

Dramatisk kostnadsvekst for jordbruket i Agder

Jordbrukets beredskapsforum fikk tegnet et utfordrende bilde av forsyningssituasjonen og mange bønders likviditet i sitt møte 14. februar.


Publisert 11.02.2022

Jordbruk og veksthus kan nå registrere seg for strømstøtte

For å bli med på første utbetalingsrunde, må innmeldingen skje innen 17. februar.


Publisert 10.02.2022

Bekymret for veterinærdekningen

Jordbrukets beredskapsforum, aktuelle kommuner og Statsforvalteren har møter.


Publisert 26.01.2022

Agder har overskudd av spredeareal – også når kravene blir strengere

Vi har regnet på hvordan foreslåtte endringer i krav til spredeareal for husdyrgjødsel vil slå ut i Agder.


Publisert 26.01.2022

Bruken av SMIL-midlene i 2021

5 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2021.


Publisert 20.12.2021

Laber interesse for å søke tilskudd til drenering av jordbruksjord i 2021

Agderkommunene har hatt totalt 6,6 mill. kr til disposisjon til drenering i 2021, men kun 1,9 mill. ble innvilget.


Publisert 17.12.2021

Klimarådgiving i regionalt miljøtilskudd i jordbruket 2021

I Agder har 12 gårdbrukere søkt om tilskudd til klimarådgiving i 2021.